Det er ikke noe nytt at verden er stadig i forandring. Men det er unektelig en kjensgjerning at forandringene skjer raskere i dag enn før. Verden i dag preges av innovasjon og disruptive merkevarer. Samtidig ser vi at millioner av unge drømmer om selvrealisering og et ønske om å bidra til en bedre verden gjennom jobben.

Det å være en leder er blitt balansekunst på høyt nivå.

Så hva kreves for å lede fremtidens bedrifter?

Det fins ikke noe entydig svar, men de fleste eksperter peker på at fremtidens ledere vil være mer operative, inkluderende og åpne for å ta med flere ansatte i beslutningsprosesser. Det kommer til å bli viktigere å få med seg hele organisasjonen for å sikre effektiv gjennomføring.

Fremtidens bedrifter vil være mindre hierarkiske enn før, og effektiv internkommunikasjon vil være kritisk for å få med seg folk når viktige beslutninger skal fattes. Dette vil kreve stødige og trygge ledere med høy grad av sosial intelligens og empati som evner å balansere eierinteresser, styrets føringer, ønsker hos kunder med ansattes drømmer.

I denne artikkelen ser vi nærmere på hvorfor det å sikre at virksomheten har et meningsfylt formål, bør være den viktigste oppgaven for ledere. Vi argumenterer for at ledelse tuftet på et meningsfullt formål – et purpose – gir bedre styringsverktøy, beslutningsevne og gjennomsføringskraft.

Kort sagt, purpose gir handlekraftige og effektive ledere.

Slike lederne er ikke som tradisjonelle ledere, oftest mest opptatt av bunnlinjen og kortsiktig økonomisk gevinst, men snarere opptatt av å skape positive ringvirkninger som ledes tilbake til nærmiljøet, til gode for flere interessenter.

Disse lederne har en klokketro på at dette ikke bare gagner samfunnet på sikt, men også selskapet i form av økt goodwill, mer fornøyde ansatte og at det dessuten er et smart trekk rent omdømmemessig for å tilstrekke seg de beste kandidatene i nyansettelser. De har også erfart at det å ha et formål gir dem klare økonomiske fortrinn i det lange løp.

Vi reiser spørsmål om når norske selskaper skal komme på banen og innse viktigheten av at ledelsen fatter de viktigste strategiske beslutningene med utgangspunkt i et meningsfullt formål. I en undersøkelse vi gjorde tidligere i år, viste det seg at bare en tredjedel av norske selskaper har definert hvorfor de er til. Dette er et overraskende funn all den tid at selskaper med et purpose har 41,8% høyere lønnsomhet enn andre.

Når ledelsen ikke er bevisst hvorfor de er selv er i business, blir det å lede ansatte som å gå på slakk line. Det hender at man trår feil og ramler ned.

Sist, men ikke minst gir vi deg 5 konkurransefordeler som din bedrift vil oppnå gjennom å være forankret i et tydelig formål: betydningsfull, stødig, fremtidsrettet, troverdig og lønnsom.

Interessant? Last ned artikkelen i sin helhet på Missions nettsider. God fornøyelse!