I flere år har sentrale aktører i mediebransjen etterlyst en ny medieeierskapspolitikk. På en pressekonferanse klokken 10.30 i dag kunne kulturminister Anniken Huitfeldt presentere resultatet av arbeidet til den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen, ledet av Mona Søyland, som er første skritt på veien mot en ny lov.

Det var i forkant knyttet stor spenning til om ekspertgruppen ville foreslå å endre eierskapsgrensene nasjonalt og regionalt. På dagens pressekonferanse kom det frem at ekspertgruppen i stor grad ønsker å beholde dagens grenser.

- Regjeringen mener det er riktig å ha en lov om medieeierskap for å sikre mangfoldet i norske medier. Jeg er også enig med ekspertgruppen når de foreslår å beholde grensen for nasjonalt eierskap, sier kulturminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding.

Dette er de viktigste endringene som foreslås:

  • Medieeierskapsloven blir endret slik at elektroniske medier blir integrerte og regnet med i tradisjonelle markeder.
  • Nytt system for markedsavgrensing: Markedene blir ikke forhåndsdefinerte i loven som i dag.
  • Delvis videreføring av gjeldende eierskapsbegrensninger på nasjonalt nivå. Det blir etablert en nedre terskel for inngrep.
  • Regulering på regionalt nivå vil videreføres, men blir endret i tråd med nytt system for markedsavgrensing. De regionale eierskapsbegrensningene blir fastsatt i forskrift, og ikke i loven som i dag.
  • Vertikal integrasjon blir ikke foreslått regulert i medieeierskapsloven.

I praksis betyr det at dersom den nasjonale eierandelen er mindre enn 25 prosent etter et oppkjøp, vil ikke Medietilsynet ha anledning til å gripe inn. Dersom eierandelen er mellom 25 og 33 prosent, vil Medietilsynet kunne gripe inn etter å ha gjort en konkret vurdering. Dersom eierandelen er over 33 prosent, vil det i utgangspunktet være i strid med loven.

Arbeidsgruppen legger i rapporten særlig vekt på viktigheten av treaktør-prinsippet.

- Særlig mener arbeidsgruppen at eierskapsgrensen på 1/3 på nasjonalt nivå er et fornuftig utgangspunkt, siden denne grensen er blitt lagt til grunn i mange europeiske land og vil legge til rette for at et marked har et minimum av tre aktører. Gruppen viser her til den nevnte «Report on Media Diversity in Europe», som pekte på at en grense på 1/3 var et av fellestrekkene i europeisk regulering av medieeierskap, står det i rapporten.

Les hele rapporten her (ekstern lenke).