Kulturministeren svarer på rapport-kritikk fra Discovery og Nent: - Vi har tillit til Oslo Economics

Oslo Economics avviser at de har gitt departementet svarene de har bedt om.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

I går la Kulturdepartementet frem en rapport om effekter og konsekvenser av en lovendring i kringkastingsloven som vil stramme inn muligheten til å sende spillreklame på tv i Norge. 

Rapporten sådde tvil om flere av påstandene som kringkasterne Disocvery og Nent har kommet med tidligere. 

Blant annet sa rapporten at inntektstapet til Nent og Discovery ikke nødvendigvis vil være på 500 millioner kroner, som kringkasterne tidligere har sagt, men et sted mellom 250 millioner og 500 millioner kroner. I tillegg tror rapporten at færre investeringer og lavere aktivitet som følge av inntektstap, maksimalt vil sette 150 produksjonsjobber i fare. Der har Discovery og kommunikasjonsdirektør Espen Skoland tidligere uttalt at rundt 1300 kulturjobber kan stå i fare.

Han synes det er vanskelig å lese den nye rapporten som noe annet enn et bestillingsverk.

- Hastverksarbeid blir sjeldent bra. Det bærer denne rapporten preg av. Og den bekrefter dessverre det vi fryktet i dialogen med Oslo Economics, det har vært liten vilje til å lytte til kringkasterne, sa Skoland til Kampanje i går.

Les mer: Ny rapport om spillreklame sår tvil om Discovery og Nents dystre spådommer

På spørsmål om hvilken nytte Kulturdepartementet har av en slik rapport så sent i prosessen, svarer Likestillings- og kulturminister, Trine Skei Grande, det samme som hun sa i en pressemelding i går:

- Det har vært mye oppmerksomhet rundt forslaget og det er viktig for oss å belyse mulige konsekvenser, før det blir gjort en endelig beslutning. Samtidig er det viktig å påpeke at dette er et verdivalg for oss. Hensynet til de som sliter med pengespillproblemer må veie tyngst.

- Vi har vært i kontakt med Nent og Discovery, som både er skuffet over og kritiserer rapporten. De kaller den for et hastverksarbeid. Har dere en kommentar til det?

- Vi har tillit til Oslo Economics som har utarbeidet rapporten. De har jobbet parallelt med høringsrunden, som ble avsluttet 17. juni og baserer seg på et bredt utvalg kilder – inkludert Discovery og Nent. I tillegg til å se på mange høringssvar, har de dybdeintervjuet distributører, kringkastere, produksjonsmiljøer, rettighetshavere, mediebyråer og andre, sier Skei Grande til Kampanje.

Les også: Lyse-sjef om «sladding» av pengespillreklame: - Tidkrevende, utfordrende og dyrt

Flere Oslo Economics-rapporter møter kritikk

I går la også Berit Kjøll og Norges Idrettsforbund frem sin egen Oslo Economics-rapport om utenlandske spillselskaper og det norske spillmonopolet. Den ble kritisert av VG-kommentator Leif Welhaven, som mente den var sterkt politisert og ukritisk i utvelgelsen av fakta.

Selv om den rapporten utelukkende handlet om Norsk Tippings spillmonopol i Norge, inkluderte den også elementer fra den pågående prosessen omkring en strengere regulering av pengespillreklame på tv. 

- Når det skrives om myndighetenes idé om å «stenge ute aktørenes mulighet til tv-reklame» i en kontekst som taler monopolets sak, problematiseres det overhodet ikke at tunge aktører som Telenor, Altibox og Get går langt i å karakterisere dette som praktisk umulig, skrev Welhaven.

- Med dette i bakhodet, kan man ha tiltro til Kulturdepartementets Oslo Economics-rapport?

- NIF må nesten selv svare på kritikk for rapporter som de har bestilt. Kulturdepartementet har brukt Oslo Economics i flere sammenhenger tidligere og er godt fornøyd med arbeidet de har levert, svarer Skei Grande. 

Les også: Tv-distributørene med klar beskjed – lovforslaget om spillreklame «er ikke gjennomførbart»

Oppfatter ikke at Kulturdepartementet har et politisk formål med rapporten:

Det sier partner, Magne Krogstad Asphjell, i analysebyrået Oslo Economics som har utarbeidet Kulturdepartementets rapport. Foto: Oslo Economics

- Ikke uvanlig at ulike aktører kan ha ulik virkelighetsoppfatning

Oslo Economics fikk oppdraget med å utarbeide rapporten 6. mai i år, og leverte det ferdige arbeidet forrige fredag. Det er partner Magne Krogstad Asphjell i Oslo Economics som står bak rapporten til Kulturdepartementet. 

Han synes ikke nødvendigvis det er rart at Nent og Discovery har en annen oppfatning enn det som fremgår av rapporten.

- På samme måte som andre aktører også kan ha oppfatninger som avviker fra våre vurderinger. Discovery og Nent er to av informasjonskildene som belyser markedets forventninger til effekten av lovgivningen. Det er også en del andre interessenter i markedet som har delt informasjon og sine vurderinger med oss. Det er helt vanlig at ulike aktører i samme marked kan ha både ulik virkelighetsoppfatning, men også ulike forventninger til hvordan endrede reguleringer kan påvirke markedet. Vår oppgave blir å sammenfatte alle de innspillene vi får og gjøre våre vurderinger basert på det, sier han til Kampanje.

- Dere har laget to rapporter som tar for seg hvert sitt område av spillproblematikken, hvor den ene får kritikk for å være politisert og ukritisk i utvelgelsen av fakta, mens den andre for å være et hastverksarbeid – kan det svekke tilliten til rapportene?

- Jeg kan bare svare for rapporten som er utarbeidet for Kulturdepartementet, og det eneste jeg kan si er at vi har svart på et oppdrag som vi er tildelt, hvor det i oppdragsavtalen blant annet er spesifisert metodisk innfallsvinkel og økonomiske rammer. Jeg har tro på at KUD har tillit til de faglige vurderingene vi har gjort.

- Får oppdragsgiver de svarene de ber om?

- Vi oppfatter ikke at KUD har gitt oss noen føringer for hva som skal være rapportens konklusjoner, svarer Asphjell. 

På spørsmål om hvordan de sikrer en så nøytral rapport som mulig når oppdragsgiver har et politisk formål med rapporten, svarer Asphjell at han ikke oppfatter at KUD har et politisk ønske med rapporten. 

- Jeg oppfatter at de ønsker et best mulig grunnlag for å forstå hvilke hensyn som står mot hverandre. Vi forsøker alltid å sikre at analyser er nøytrale ved blant annet å samle informasjon og innspill fra interessenter med ulike syn på saken.

Avviser at det har vært en «kaotisk prosess»

Kommunikasjonsdirektør i Nent Group, Line Vee Hanum, som i går var enig med sin kollega Skoland i at rapporten fremsto som et «hastverksarbeid», forteller at de er svært skeptiske til prosessen fra Kulturdepartementet.

- At man midt under høringsrunden plutselig setter i gang et hastverskarbeid for å se på konsekvensene, vitner om en kaotisk prosess fra Kulturdepartementet. Høringsrunden har vist at forslaget om et forbud ikke er mulig å gjennomføre i praksis, samtidig som et eventuelt forbud vil ha store konsekvenser for de norske produksjonsmiljøene. Rapporten fra Oslo Economics endrer ikke dette.

Hun peker blant annet på høringssvaret til distributørenes interesseorgansisasjon, Kabel Norge, som blant annet representeter Altibox, Get og Telenor. Ved en eventuell lovendring er det de som vil få ansvaret for at sendinger på norsk jord er uten spillreklame. De har sagt at lovendringen ikke er gjennomførbar i praksis. 

Skei Grande avviser at prosessen har vært kaotisk. Hun peker samtidig på at flere markedsaktører er kritiske til forslaget, fordi de har store inntekter å miste fra pengespillreklame. 

- Prosessen har imidlertid vært både grundig og viktig. Rapporten er en del av departementets utredning av alle mulige konsekvenser av forslaget, og vi har invitert de som måtte ønske det til å kommentere. Samtidig har vi en enerettsmodell for pengespill i Norge av hensyn til sårbare spillere, og vi har i dag et reklameforbud for dem som ikke har lisens. Likevel ruller enorme mengder pengespillreklame over TV-skjermene i norske hjem hver uke, og det er dette vi nå ønsker å sette en stopper for.

Mener det har vært en kaotisk prosess

Det sier kommunikasjonsdirektør i Nent Group, Line Vee Hanum, som ikke er særlig imponert over at eventuelle konsekvenser av en mulig lovendring, først utredes nå.

Kulturministeren svarer på rapport-kritikk fra Discovery og Nent: - Vi har tillit til Oslo Economics