På vegne av tv-distributører som Telenor, Telia (Get) og Altibox, har bransjeorganisasjonen Kabel Norge levert et 26 siders høringssvar til Kulturdepartementets lovforslag om få bukt med ulovlig spillreklame.

I mars la Kulturdepartementet og Trine Skei Grande frem nytt lovforslag i kampen mot ulovlig utenlandsk spillreklame. Det nye forslaget åpner opp for at Medietilsynet kan slå ned på distributørene om de lar kanalene sende ulovlig spillreklame. Med andre ord flyttes ansvaret fra kringkasterne og innholdsleverandørene og over på distributørene. 

I Kabel Norges høringssvar peker bransjeorganisasjonen på en rekke utfordringer ved lovforslaget. Et av hovedpunktene er at forslaget ikke er praktisk gjennomførbart.

- Kabel Norge kan ikke se at tv-distributører og bredbåndleverandører kan gjennomføre tiltak som effektivt kun vil ramme spillreklame i strid med norsk lov slik departementet legger opp til i høringsnotatet, heter det i svaret. 

Der trekker bransjeorganisasjonen frem tre hovedutfordringer ved lovforslaget:

  • At det ikke er praktisk gjennomførbart.
  • At forslaget reiser flere problemstillinger med tanke på ytrings- og kommunikasjonsfriheten.
  • At forslaget kan bryte med Norges EØS-rettslige forpliktelser.


- Ikke et godt nok forarbeid
Selv om Kabel Norge skriver i sitt høringssvar at departementet ikke har satt seg tilstrekkelig inn i hvilke muligheter netteiere i praksis har får å kunne iverksette tiltakene departementet etterspør, vil ikke styreleder i Kabel Norge og samfunnskontakt i Telia, Øyvind Husby, karakterisere forslaget som naivt.

- Men det er hvertfall ikke gjort et godt nok forarbeid, og man har ikke gjort en god nok analyse av de konsekvenser forslaget vil få hverken teknisk, prinsipielt eller med tanke på Norges EØS-forpliktelse.

- Hva skal dere gjøre om de velger å gå gjennom med lovforslaget?

- Det tror vi ikke skjer, i og med at det ikke er praktisk gjennomførbart. Da må man ta en ny runde om det så skulle skje. Vi er samlet som bransje, og vi mener det ikke er gjennomførbart hverken teknologisk, praktisk, eller med tanke på prinsipielle problemer. Vi tror departementet vil lytte til en samlet bransje på dette området.

Fått inn 50 svar
Kulturdepartementet opplyser til Kampanje at de har registrert at Kabel Norge har inngitt høringssvar, men at de ikke har rukket å gjøre en grundig gjennomgang enda. 

- Høringsfristen gikk ut 17. juni og vi har mottatt rundt 50 høringssvar, hvorav flere er svært omfattende. Vi vil gjennomgå høringssvarene fortløpende og så raskt som tiden og ressursene tillater det, opplyser departementet, som samtidig forteller at de tar sikte på å lage en lovproposisjon i løpet av året. 

- Husby sier at forslaget ikke er godt nok forberedt – og at det ikke er praktisk gjennomførbart - har dere en kommentar til det?

- På nåværende tidspunkt har vi dessverre ikke kapasitet til å kommentere enkelte høringssvar, svarer departementet. 

- Ikke et samfunn vi ønsker å ha
Husby forteller at det ikke finnes noen systemer for håndtering av markedsføring av pengespill i dag. Det er som kjent kun Norsk Tipping og Norsk Rikstotto som har lov å markedsføre pengespill i Norge i dag. 

- Og vi ser ikke hvordan man skal kunne utvikle de systemene heller. Det er derfor vanskelig å sette en kostnad på et system vi ikke vet hva er, men det er ikke tvil om at det både vil være betydelige samfunnsmessige kostnadene, i tillegg til kostnader for distributørene. Det kan være at man i fremtiden kan bruke kunstig intelligens til å analysere all trafikk inn til Norge i sann tid, og avgjøre hva som er rett og galt i forhold i forhold til lover og politiske vedtak, men det finnes ikke i dag. Jeg tror heller ikke det er et samfunn vi ønsker å ha, sier han. 

Husby avviser samtidig at det kan bli aktuelt å ta dette til retten, om lovforslaget blir stående. 

- Nei, vi har ikke gjort noen analyse av hva vi skal gjøre om man mot formodning gjennomfører det man har foreslått. Det virker ikke veldig realistisk nå. Det må vi eventuelt komme tilbake til. Nå har vi brukt ressurser på å få frem fakta i saken for å belyse alle konsekvenser best mulig, slik at departementet kan ta en mest mulig opplyst vurdering. Så vi håper at vi ikke trenger å gjøre nye vurderinger etter det.

- Er det noe dere er enige med departementet om?

- Vi er jo enige og har forståelse for intensjonen med lovforslaget. Å bekjempe spillavhengighet synes vi er en god intensjon, uten at det er noe vi har konkret gått inn og vurdert. Vi registrerer også at kringkasterne selv har kommet med forslag om 
selvregulering. Det kan være et godt alternativ som faktisk kan gjennomføres for helt eller delvis å oppnå det departementet ønsker.