Samme dag som Berit Kjøll og Norges Idrettsforbund (NIF) la frem sin egen rapport om utenlandske spillselskaper og det norske spillmonopolet, kommer kultur- og likestillingsminister, Trine Skei Grande, med en egen rapport om konsekvenser av stansing av utenlandsk spillreklame. 

Rapporten som er utarbeidet av Oslo Economics, som for øvrig Kjøll og NIFs rapport også er, belyser mulige konsekvenser og effekter en lovendring kan ha for aktører i tv-bransjen. 

- Det har vært mye oppmerksomhet rundt forslaget og det er viktig for oss å belyse mulige konsekvenser. Samtidig er det viktig å påpeke at dette er et verdivalg. Hensynet til de som sliter med pengespillproblemer må veie tyngst, sier Skei Grande i en pressemelding.

Oslo Economics vurderer at forslaget vil ha en betydelig negativ inntektseffekt for kringkasterne som i dag sender utenlandsk pengespillreklame. 

Tror maksimalt 150 årsverk kan forsvinne
Nent Group trekkes frem som den som vil merke størst økonomiske konsekvenser av lovforslaget. Rapporten beregner at Nents og Discoverys inntekter vil reduseres med minst 250 millioner kroner, og maksimalt 500 millioner kroner. 

- Der det mest sannsynlige utfallet ligger omtrent i midten av intervallet, skriver Oslo Economics.

Her har Nent og Discovery selv beregnet et inntektstap på 500 millioner kroner. Samtidig mener Oslo Economics at investeringene i norsk innhold ikke vil falle like mye som inntektene til Nent og Discovery. 

Tidligere har kommunikasjonsdirektør i Discovery, Espen Skoland, uttalt at rundt 1300 kulturjobber kan stå i fare. Oslo Economics mener på sin side at aktivitetsnivået hos produksjonsselskapene maksimalt vil reduseres med ti prosent. 

- Dersom aktivitetsnivået avtar med 5 prosent, noe som ikke er usannsynlig, vil dette tilsvare om lag 75 årsverk, skriver Oslo Economics i rapporten.

- Hastverksarbeid blir sjeldent bra
Skoland og Discovery mener rapporten er ren tro og synsing fra Oslo Economics side. 

- Hastverksarbeid blir sjeldent bra. Det bærer denne rapporten preg av. Og den bekrefter dessverre det vi fryktet i dialogen med Oslo Economics, det har vært liten vilje til å lytte til kringkasterne, sier kommunikasjonsdirektør i Discovery, Espen Skoland, til Kampanje. 

- At det settes av én time til samtaler med Oslo Economics for at de skal forstå bransjen og vår forretningsmodell er i seg selv useriøst, sier Skoland og fortsetter:

- Når rapporten i tillegg bygger på åpenbare feilslutninger som at man kan isolere reklameinntekter fra spillreklame til sportsrettigheter og enkelte kanaler, og nærmest uanfektet erstatte de 500 millioner kronene som faller bort hvis lovforslaget innføres, blir det vanskelig å lese rapporten som noen annet enn et bestillingsverk. Dette er feilslutninger vi flere ganger har påpekt.

Kommunikasjonsdirektør i Nent, Line Vee Hanum, er samstemt med sin kollega Skoland i at rapporten fremstår som et «hastverksarbeid».

- Vi er skuffet over at departementet ikke har tatt seg bryet med å gjennomføre en grundig konsekvensutredning. Rapporten fra Oslo Economics fremstår som et hastverksarbeid for å forsvare et forbud mot spillreklame og ikke en grundig analyse av de store konsekvensene et slikt forbud vil ha for norsk kulturliv, skriver hun i en e-post til Kampanje. 

Flytter ansvaret over på distributørene
I mars la Kulturdepartementet og Trine Skei Grande frem nytt lovforslag i kampen mot ulovlig utenlandsk spillreklame. Det nye forslaget åpner opp for at Medietilsynet kan slå ned på distributørene om de lar kanalene sende ulovlig spillreklame. Med andre ord flyttes ansvaret fra kringkasterne og innholdsleverandørene og over på distributørene. 

Kampanje har tidligere omtalt tv-distributørenes eget høringssvar til lovforslaget. 

På vegne av tv-distributører som Telenor, Telia (Get) og Altibox, har bransjeorganisasjonen Kabel Norge levert et 26 siders høringssvar til Kulturdepartementets lovforslag om få bukt med ulovlig spillreklame.

Beskjeden deres var krystallklar; lovforslaget om spillreklame «er ikke gjennomførbart».

- Det er ikke gjort et godt nok forarbeid, og man har ikke gjort en god nok analyse av de konsekvenser forslaget vil få hverken teknisk, prinsipielt eller med tanke på Norges EØS-forpliktelse, sa styreøeder i Kabel Norge, Øyvind Husby, til Kampanje i juni.