Saken er oppdatert med sitater fra Resetts advokat.

I januar skrev Kampanje om den såkalte IS-kvinnen som gikk rettens vei i et forsøk på å forby det kontroversielle nettstedet Resett i å identifisere henne ved navn. I begjæringen om midlertidig forføyning het det blant annet at publiseringen av kvinnens navn krenket kvinnens og barnas rett til personvern. Videre stod det at identifiseringen også berørte andre familiemedlemmer.

Etter å ha stevnet Resett for retten, trakk imidlertid kvinnens advokat den midlertidige forføyningen tilbake, og det planlagte rettsmøtet ble avlyst.

«[Kvinnens navn] og personopplysninger er nå tilgjengelig for alle som følge av Resett AS sin publisering, og vi har ikke sikringsgrunn i behold», skrev advokatkontoret Nordhus og Aarø da. 

Resett har krevd å få saksomkostningene på 45.000 kroner dekket av kvinnen, men Oslo Byfogdembete har etter «en konkret og samlet vurdering, og under noe tvil» fritatt henne fra erstatningskravet.

- Glad for at retten har gitt henne medhold
I kjennelsen som Kampanje har fått tilgang til, heter det blant annet at «retten finner at saken var av meget stor velferdsmessig betydning for saksøkeren og hennes barn. Retten oppfatter at hensynet til barna utgjør en del av grunnen til at begjæringen ble inngitt.»

Retten viser også til advarsler fra barnas verge om at saksøkerens identitet ikke bør avsløres av hensyn nettopp til barna.

«Det synes rimelig klart at saken og den publiserte artikkelen sterkt berører saksøkeren personlig. Det vises til at den aktuelle artikkelen utleverer saksøkeren blant annet med navn i en kontekst der deltakelse i en terrororganisasjon er et tema. Dette er forhold saksøkeren ikke er straffedømt for og som hun ikke erkjenner straffeskyld for. Sterke rimelighetsgrunner taler for at saksøkeren i et slikt tilfelle fritas fra å erstatte saksøktes sakskostnader», heter det videre. 

- Min klient tok ut denne begjæringen kun for barnas skyld, for å beskytte og verne dem. Hun er glad for at retten nå har gitt henne medhold. Av hensyn til at det fortsatt er en krevende oppgave for alle involverte aktører å tilby barna nødvendig skjerming, vil jeg ikke kommentere saken ytterligere, skriver kvinnens advokat Nils Christian Nordhus i en epost til Kampanje.

- Kommer trolig til å anke
Resetts advokat Arnt Angell sier til Kampanje at de er uenige i kjennelsen.

- Det ble sendt en midlertidig begjæring mot identifiseringen av kvinnen. Vi fikk altså beskjed om at vi måtte belage oss på å møte i retten, og forberedte oss på dette. Så trakk de saken tilbake, og det ble ikke noe rettsmøte. I mellomtiden har Resett og jeg brukt en del tid på å forberede denne saken. Hovedregelen i loven er at den som annlegger en sak og trekker saken, må betale saksomkostningene motparten har fått, sier Angell. 

Han opplyser også om at de trolig kommer å anke saken til lagmannsretten: 

- Vi kommer mest sannsynlig til å anke, for vi mener at vi skal ha dekket saksomkostningene, sier han. 

Les også: Derfor identifiserer ikke pressen IS-kvinnen