Om stillingen

Sammen med adm. dir. skal vedkommende sørge for at Stiftelsen;

 • er oppdatert på medieutviklingen i vid forstand,
 • kan utarbeide sine egne analyser og derved bidra med kunnskap og innsikt i styrearbeidet i Schibsted, på konferanser og arrangementer (egne og andres) og i den offentlige debatten.


Vedkommende skal ta initiativ til å gjennomføre research om og analyser av aktuell medieutvikling innenfor de områder det er naturlig at Stiftelsen Tinius er oppdatert på.

Arbeidsfeltet vil ha hovedvekt på teknologi og medieøkonomi.

Analysene skal bl.a. bidra til at Stiftelsen;

 • kan være en aktiv aksjonær og sikre at Schibsted viderefører og styrker sin posisjon i markedet
 • kan styrke verdien av publisistisk innhold
 • kan engasjere seg mer aktivt mediedebatten
 • for øvrig kan utøve sitt virke i tråd med formålsparagrafen og til enhver tid gjeldende handlingsplan.


Vedkommende vil ha et særlig ansvar for å tilrettelegge og kommunisere Stiftelsens analyser, også i form av arrangementer/ aktiviteter og omforente kommunikasjonstiltak.

Det vil være store muligheter for å påvirke stillingens innhold, researchområder og -metodikk.

Kompetanse

Det er relevant med høyskole-/ universitetsutdanning innen journalistikk/ mediefag/ kommunikasjon/ teknologi/ digitalisering, men andre studieretninger kan også være aktuelle.

Aktuelle kandidater må ha solid forståelse for og innsikt i den digitale transformasjonen. Vedkommende må også ha kunnskap og ferdigheter i digital kommunikasjon og formidling på alle naturlige plattformer og arenaer.

Den nye medarbeideren må være praktisk, kreativ og løsningsorientert, med gode strategiske egenskaper.

Vedkommende bør ha et sterkt ønske om å bidra, både via egne analyser og gjennom tilretteleggelse av effektive kommunikasjonsformer, til at Stiftelsen Tinius blir en sentral aktør – både internt i Schibstedkonsernet og utad i bransjen – nasjonalt og internasjonalt.

Vedkommende må kunne kommunisere pedagogisk og strukturert, både skriftlig, muntlig og gjennom presentasjoner – også på engelsk.

Aktuelle kandidater må ha en fleksibel holdning, stor arbeidskapasitet og godt humør.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med adm. direktør Kjersti Løken Stavrum (tlf. 982 03 070) eller vår rådgiver i Hartmark Executive Search AS, Philippe Caillé (tlf. 900 71 965).

Søknadsfrist: 30.04.2017.

Om selskapet

Stiftelsen Tinius eier 80% av aksjene i Blommenholm Industrier AS. Gjennom dette selskapet kontrollerer stiftelsen 25 % av aksjene i Schibsted Media Group.

Stiftelsen skal forvalte disse aksjene og stiftelsens øvrige formue etter følgende retningslinjer:

 • Schibstedkonsernet skal drives etter de redaksjonelle og forretningsmessige hovedlinjer som ble lagt til grunn ved opprettelsen av konsernet og deretter har vært retningsgivende.
 • Schibstedkonsernet skal drives på en måte som sikrer frie og uavhengige redaksjoner i konsernets aviser og øvrige datterselskaper med redaksjonell virksomhet.
 • Schibstedkonsernets utgivelser skal tilstrebe kvalitet og troverdighet. De skal forsvare verdier som trosfrihet, toleranse, menneskerettigheter og demokratiske prinsipper.
 • Stiftelsen skal arbeide for en langsiktig, sunn økonomisk utvikling av Schibstedkonsernet.
 • Stiftelsen skal også ved behov arbeide for å påvirke de rammebetingelser som er vesentlige for å sikre frie og uavhengige redaksjoner.


Se også www.tinius.com

STIFTELSEN TINIUS TILBYR
En sentral stilling med påvirkningsmulighet i sentrum av en meget spennende bransje

Et stiftelse med ambisjoner, langsiktig perspektiv og ryggrad/ muskler til å gjennomføre tiltak
Et engasjert styre som er åpne for nye innspill
Mulighet for å være med på å utvikle et profesjonelt og trivelig arbeidsmiljø
Konkurransedyktige lønnsbetingelser