TV-distributører slakter Medietilsynets betting-varsel: - Fortjener rettslig avklaring

TV-distributørene står hardt på at lovendringen om forbud mot spillreklame ikke er gjennomførbart.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø og Dag Robert Jerijervi

Fra og med 1. januar i år har Medietilsynet hatt anledning til å slå ned på TV-distributører som formidler reklame for internasjonale bettingselskaper, men kun dersom det er teknisk mulig for distributørene å gjøre det. Det mener Medietilsynet nå at det er, og i juni sendte de ut et varsel til Telenor, Telia, RiksTV, Canal Digital, Viasat og Altibox om at de kan bli pålagt å stanse eller forhindre at denne reklamen når ut til deres kunder.

I den anledning har TV-distributørene fått mulighet til å svare Medietilsynet, og det er unison enighet blant distributørene om at dette ikke lar seg gjøre, verken teknisk, juridisk eller kostnadsmessig. 

Varslene om pålegg er «urimelige, byrdefulle og uforholdsmessige», skriver Allente i sitt svar.

Også Telia er av den oppfatning at det ikke foreligger rettslig grunnlag for tilsynets vedtak: 

- Telia har forståelse for behovet om å bekjempe problemene knyttet til pengespillavhengighet, men er av den oppfatning at det ikke er rettslig grunnlag for å fatte et vedtak som varslet av Medietilsynet. Telia mener videre at et slikt vedtak vil være praktisk og prinsipielt betenkelig på en rekke måter.

Vil ta over tre år å implementere et forbud

Medietilsynet lener seg på en rapport fra Analysis Mason som slår fast at det vil være mulig for distributørene å implementere en løsning som kan identifisere og filtrere ut pengespillreklame. Det mener de kan gjøres ved at man kontinuerlig overvåker TV-kanaler og blokkerer innhold som samsvarer med et bibliotek av «kjente ulovlige pengespillreklamer».

Ifølge Analysis Mason vil en slik løsning være i stand til å blokkere de aller fleste ulovlige reklamene, samtidig som risikoen for at den vil blokkere lovlige reklamefilmer vil være lav.

Kabel Norge, bransjeorganisasjonene til kabelnett og kabel-TV i Norge, stiller seg helt uforstående til denne konklusjonen. De har satt ned en arbeidsgruppe bestående av Jarle Johnsen, Head of TV Technology i Altibox, Øystein Andreassen, Head of Content Services i Telenor og Marius Haugen, Head of TV Technology Norway i Telia, til å vurdere den tekniske løsningen som foreslås i rapporten.

Resultatet er slakt.

- Kabel Norge mener at synet AM (Analysis Mason, red. anm) presenterer er altfor teknologioptimistisk. Selv erfaringer fra aktører med betydelig kompetanse innenfor bruk av AI viser at teknologien ikke alltid fungerer som forutsatt. Det er vanskelig å se for seg at en løsning utviklet av distributørene og som aldri har vært brukt før skulle fungere perfekt, skriver de i svaret sitt.

Bransjeorganisasjonen anslår at det vil ta 41 måneder, eller over tre år, å utvikle og implementere en slik løsning, og at prisen vil ligge på over 40 millioner kroner. I tillegg regner Kabel Norge ti millioner kroner i årlige vedlikeholdskostnader og 32 millioner kroner i bemanningskostnader i året.

- Hvordan har dere kommet frem til anslagene på tid og kostnad for løsningen som skisseres av Analysis Mason og Medietilsynet?

- Anslagene er den beste vurdering gitt av noen av de fremste ekspertene på TV-distribusjonsteknologi i Norge. Dette er personer med dyp innsikt i problematikk knyttet til implementering av teknologi inn i de aktuelle verdikjedene, sier styreleder i Kabel Norge, Haakon Li Dragland, til Kampanje.

Han understreker at det hefter større usikkerhet enn normalt ved anslagene, ettersom den teknologiske løsningen som fremmes av Analysis Mason og Medietilsynet ikke finnes i form av et kommersielt tilgjengelig produkt.

Et annet problem Kabel Norge peker på er tidsforsinkelsen en blokkering av uønsket reklame vil medføre. Analysis Mason og Medetilsynet forventer at det vil ta to til fire sekunder fra en ulovlig reklame starter til systemet vil klare å blokkere den, mens Kabel Norge mener distributørene måtte ha operert med en tidsforsinkelse på opp mot 15 minutter for ikke å filtrere vekk lovlig reklame. 

En slik tidsforsinkelse ville vært «fullstendig uaktuelt» for distributører og kunde, mener Kabel Norge, som fraråder medlemmene sine fra å implementere en slik løsning.

Les mer: Medietilsynet vurderer maskinlæring for å stanse bettingreklame: - En lek mellom katt og mus

- Den teknologiske løsningen finnes ikke

Styrelederen i Kabel Norge sier han forventer at Medietilsynet vil sette seg godt inn i tilbakemeldingene som nå har kommet fra aktørene.

- Vår oppfatning er at denne saken primært savner en rettslig avklaring i forholdet mellom Discovery og staten. Rapporten fra Kabel Norge underbygger at en slik rettslig avklaring også er raskeste vei til mål, sier Dragland.

- Kan det bli aktuelt å gå rettens vei?

- I denne saken har Kabel Norge hatt en rolle knyttet til de tekniske vurderingene. Rettslige vurderinger gjøres av medlemmene på individuell basis. Generelt er nok Kabel Norge av den oppfatning at saken fortjener en rettslig avklaring, og da i forholdet mellom Discovery og staten.

Discovery saksøkte nemlig staten over forbudet mot pengespillreklame i januar, men Oslo tingrett kastet søksmålet fordi det ikke oppfylte søksmålsvilkårene. Denne beslutningen har Discovery anket.

I sitt omfattende svar til Medietilsynet, som teller 21 sider, skriver Discovery blant annet: 

- Discovery ber om at Medietilsynet avstår fra å fatte vedtak i tråd med varslene. Slike vedtak vil være rettsstridige, hvilket innebærer at de både vil være ugyldige og potensielt erstatningsbetingende. 

De peker videre på at dersom Medietilsynet likevel skulle vedta pålegg, vil distributørene og Discovery ønske å få prøvd dette for domstolene. 

Tar distributørenes svar til etterretning:

- Alle anførslene i uttalelsene kommer til å bli vurdert grundig. Særlig viktig blir å vurdere om et pålegg er forholdsmessig, sier juridisk og regulatoriske leder i Medietilsynet, Hanne Nistad. Foto: Medietilsynet

- Handler om å redusere risikoen for problemspilling

Direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet, Hanne Nistad Sekkelsten, sier de ikke kan gå inn på hva de ulike distributørene mener om deres varslede vedtak da det er en del av deres pågående saksbehandling. 

- Medietilsynet vil bruke tiden fremover til å sette seg grundig inn i uttalelsene fra distributørene og Discovery. Det er mange problemstillinger av ulik karakter som reises i uttalelsene, og det er viktig at saken er godt utredet. Det kan derfor ta noe tid før vurderingen av om pålegg skal gis blir klar. Det er viktig å presisere at tilsynet har høy prioritet hos Medietilsynet, og at vi jobber så raskt vi kan, sier hun til Kampanje. 

- Hvor tungt vil dere vektlegge tilbakemeldingene fra distributørene i den videre saksgangen?

- Alle anførslene i uttalelsene kommer til å bli vurdert grundig. Særlig viktig blir å vurdere om et pålegg er forholdsmessig. Det betyr at det som kan oppnås ved et pålegg må veie tyngre enn ulempene som påføres distributørene. Dette handler jo til syvende og sist om å bidra til å redusere risikoen for problemspilling og de negative konsekvensene dette fører med seg. I tillegg må det finnes tiltak som distributørene kan ta i bruk for å oppfylle et slikt pålegg. Forholdet til EØS-retten står også sentralt i våre vurderinger.

Hun forteller at beregningene fra Kabel Norge er en del av det Medietilsynet vil se nærmere på, men at de ikke kan uttale seg konkret om tallene før de selv har gjort en «grundig vurdering av tids- og kostnadsestimatet som er lagt frem».

- I og med at alle distributørene peker på at det rett og slett ikke er praktisk mulig å etterleve forbudet, tyder det på at loven som den forrige regjeringen satt til verks var for dårlig håndverk?

- Vi forventer at aktørene gjør det de kan for å etterleve regelverket. Hvor vanskelig det vil være å etterleve et pålegg, er en del av den forholdsmessighetsvurderingen Medietilsynet nå gjør før vi eventuelt fatter vedtak. I forholdsmessighetsvurderingen ser Medietilsynet blant annet på hvor alvorlige bruddene på pengespillregelverket er, hvor vanskelig det vil være for distributørene å etterkomme pålegget, hvor treffsikre og ressurskrevende eventuell bruk av tekniske løsninger vil være, og om det finnes andre og mindre inngripende måter å oppnå formålet med et pålegg på.

- Ikke alle TV-selskaper har tatt det samme ansvaret

Den relativt ferske kulturministeren, Anette Trettebergstuen, forteller at forbudet mot utenlandsk spillreklame på norske tv-skjermer vil være en priorteringssak i hennes periode som øverste leder for Kulturdepartementet.

- Jeg er en sterk forkjemper for å fjerne reklame for ulovlige pengespill fra norske TV-skjermer. Loven er allerede trådt i kraft, og saken ligger nå hos Medietilsynet til behandling. Så er det sånn at Medietilsynet er et uavhengig tilsynsorgan, og jeg har full tillit til at Medietilsynet vil følge opp dette på en god måte, sier hun til Kampanje.

- Hva tenker du om tilbakemeldingene fra distributørene?

- Aller helst skulle vi selvsagt sett at TV-selskapet hadde valgt å ikke sende slik reklame i utgangspunktet, og at distributørene dermed slapp å måtte gjennomføre slike tiltak. TV-selskapet NENT Group valgte for eksempel å slutte å sende reklame for pengespill som ikke har tillatelse i Norge etter at denne lovbestemmelsen trådte i kraft, noe jeg vil benytte anledningen til å berømme. Men dessverre er det ikke alle TV-selskaper som har tatt det samme ansvaret. Da må vi bruke de midlene vi kan for å få stanset dette, sier kulturministeren.

Når hun blir forelagt beregningene Kabel Norge har gjort, som viser at implementeringen i seg selv vil ta over tre år og koste 40 millioner kroner - i tillegg til 42 millioner kroner årlig i drift - mener Trettebergstuen det finnes en «enklere og langt billigere løsning».

- En enklere og langt billigere måte å hindre tilgangen til reklamen på, vil være å innta i avtalen med kringkasteren at det ikke skal sendes markedsføring for pengespill uten tillatelse i Norge, avslutter hun. 

TV-distributører slakter Medietilsynets betting-varsel: - Fortjener rettslig avklaring