Denne kommentaren er et svar på denne artikkelen: Aller og Schibsted i strupen på NRK - slik vil de begrense NRK på nett

Medietilsynet har ikke oppfordret til at «NRK skal legge et direkte konkurransepress på de private redaksjonene», verken i denne rapporten eller i andre sammenhenger. Men det er et faktum at all offentlig støtte påvirker konkurransen i et gitt marked. NRKs tilstedeværelse i markedet har naturligvis konkurransemessige virkninger, og påvirker også handlingsrommet til kommersielle aktører i samme marked. I likhet med mange andre europeiske land, har Norge lang mediepolitisk tradisjon for å ha en offentlig finansiert allmennkringkaster.

Vi har også både direkte og indirekte mediestøtteordninger for å fremme mangfold og konkurranse i mediemarkedet, som for eksempel produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier og merverdifritak. NRK har et definert samfunnsoppdrag knyttet til å oppfylle demokratiske, kulturelle behov i samfunnet, og det er dette oppdraget som begrunner at NRK finansieres med offentlige midler. NRKs samfunnsoppdrag og tilstedeværelse på alle relevante medieplattformer for å nå ut til befolkningen med sitt brede innholdstilbud er nedfelt i NRK-plakaten, og har bred politisk støtte.

Det er dette samfunnsoppdraget Medietilsynet har tatt utgangspunkt i når vi på oppdrag fra Kulturdepartementet ved flere anledninger har utredet NRKs bidrag til mediemangfoldet og hvordan NRKs virksomhet virker inn på konkurransesituasjonen i mediemarkedet. Den sistnevnte delen av oppdraget har Medietilsynet løst  gjennom empiriske konkurranseanalyser av hvordan NRKs digitale nyhetstilbud påvirker kommersielle aktører og tilbudet til publikum.

Konkurranse er et middel for å sikre at samfunnets ressurser benyttes effektivt og for å gi forbrukerne mest mulig nytte i form av lavere priser og høy kvalitet. Konkurransevirkninger kan være både positive og negative. Målet med en empirisk basert konkurranseøkonomisk analyse, er å identifisere hvilke effekter NRK har på tilbudet til kommersielle aktører. Det gjøres både ved å vurdere hvor nær konkurrent NRK faktisk er for kommersielle aktører, og hvordan disse aktørene tilpasser seg konkurransen fra NRK. I mediemarkedet er velfungerende konkurranse samlet sett positivt for mediemangfoldet når konkurransen bidrar til større bredde i tilbudet, økt kvalitet, økt investeringsvilje og innovasjon.

Medietilsynet har ikke påstått at konkurransen fra NRK har bidratt til bedrede resultater i den kommersielle delen av bransjen. Det er imidlertid komparative analyser på europeisk nivå som indikerer at kommersielle aktører i visse markeder drar fordeler av å være i markeder med sterke offentlige allmennkringkastere. Videre er det et faktum at Norge ligger på topp når det gjelder betalingsvilje for nyheter, slik blant annet tall fra Reuters Digital News Report viser, som måler dette i Europa, USA og flere andre land. Det den empiriske konkurranseanalysen som inngikk i Medietilsynets siste NRK-rapport viste, er at selv om nrk.no synes å ha blitt en noe nærere konkurrent til de kommersielle nyhetsaktørene på nett de siste årene, har også mange kommersielle aktører styrket seg i samme periode. Dette kan tyde på at konkurransen har virket skjerpende – noe som igjen er til beste for tilbudet til publikum. Konklusjonen i Medietilsynets utredning er dermed at NRKs tilstedeværelse i markedet er positiv - både for det samlede mediemangfoldet og det totale publikumstilbudet.

Når det er sagt, har Medietilsynet også påpekt at det er viktig å følge utviklingen nøye, fordi situasjonen kan endre seg. Vi har derfor anbefalt en ny utredning om fire år.