Vi tar interessert og nysgjerrig imot alle tilbakemeldinger vi får på innholdet vårt i NRK Super. Påstandene om at «Ikke gjør dette mot klimaet» er skremselspropaganda og klimapropaganda ønsker vi imidlertid også å svare åpent på.

«Ikke gjør dette mot klimaet» er en kunnskapsbasert serie om et tema som vi vet at mange barn og unge er opptatt av, og vi som samfunn trenger å finne gode løsninger på - i dag og i fremtiden. Målet er å gi barn og unge mer kunnskap om hva som fører til klimaendringer, hvilke konsekvenser klimaendringer vil føre til, og hvilke tiltak hver og en kan gjøre for å bidra til å redusere klimaavtrykk.

NRK-plakaten regulerer NRKs virksomhet. Der står det: NRK skal fremme barns rett til ytringsfrihet og informasjon, og skjerme barn mot skadelige former for innhold. Dette er en krevende balansegang. Barnepsykolog Magne Raundalen og spesialpedagog Jon-Håkon Schultz ga i 2008 ut boken «Kan vi snakke med barn om alt?». Deres anbefaling var at man kan snakke med barn om alt, så lenge man tilpasser informasjonen og ordvalget til barnets modenhet, og setter innholdet inn i en kontekst som er meningsfull for barna. Barn er omgitt av medieinnhold. En skremmende overskrift eller en alvorlig radiostemme i forbifarten, kan føre til at barn lager seg fantasier om at noe forferdelig vil skje. Dette kan ofte være verre enn å ha blitt fortalt om hendelsen på en måte som er tilpasset deres refleksjonsnivå, og som kan bidra til å trygge dem. 

I NRK Super har vi mange erfaringer som støtter Raundalen og Schultz sitt budskap. Det er mulig – og viktig – å snakke med barn om ting som kan være skremmende. I Supernytt har vi har en lang tradisjon med å fortelle barn om for eksempel krig, naturkatastrofer eller seksuelle overgrep.

Målgruppen for «Ikke gjør dette mot klimaet» er barn og unge i alderen 10+. Dette er barn som i all hovedsak styrer sin egen mediebruk. Via internett har de tilgang på, og ser alt slags innhold. De fleste barna i denne aldersgruppen har stor medieforståelse. De har sjangerkunnskap, og er drevne i å skille fakta og fiksjon. Dennis Siva Lie er en programleder målgruppen kjenner og har tillit til. Han forklarer, sammen med barneprogramlederne i serien, at eksperimentene er overdrevet og at det er mulig å snu utviklingen. Vår vurdering er derfor at denne serien i liten grad er egnet til å gjøre denne aldersgruppen redde. Seriens spesielle form vil forhåpentligvis gjøre at de legger merke til og husker innholdet.

Spørsmålet om hvilke historier vi kan fortelle til barn, og på hvilken måte, diskuteres kontinuerlig i NRK Supers redaksjoner. Det er en sammensatt problemstilling uten et tydelig fasitsvar. Vi vurderer blant annet:

  • Hvilken aldersgruppe retter det aktuelle innholdet/konseptet seg mot? Hvordan opplever og forstår barn i denne alderen verden? Hvilken bakgrunnskunnskap har de og i hvilken grad klarer de å sette tematikken inn i en relevant kontekst?
  • I hvilken grad er innholdet/tematikken relevant for barna? Er dette viktig for dem i dag eller i fremtiden deres?
  • I hvilken grad er tematikken kjent for barna fra før? Er det sannsynlig at barna har hørt om det på skolen eller hjemme,  eller fått det med seg på tv eller sosiale medier?
  • Hvor nært geografisk er den eventuelle hendelsen/tematikken? (Jo nærere hendelsen er, desto sterkere kan den virke på barn)
  • Har vi mulighet til å fortelle om mulige løsninger til barna, eller kanskje slippe barna til med forslag til løsninger selv?

Vi har mottatt ulike reaksjoner på «Ikke gjør dette mot klimaet». Noen voksne har sendt klager til NRK, og omtaler serien som klimapropaganda. Vi har vist serien for en rekke elever på ulike skoler fra 1. og opp til 8. trinn. De sier at de opplever serien som god og viktig. Barna satt klistret til skjermen mens de så, og forteller at de har fått økt forståelse av temaet. Lærere og rektorer har gitt uttrykk for at dette vil være en nyttig programserie som de kan bruke i undervisning framover.

NRK er forpliktet til å vurdere om alt innhold vi publiserer kan være skadelig for barn, og i så fall sette en aldersgrense. Vi bruker Medietilsynets retningslinjer i denne vurderingen, og har konkludert med at denne serien bør ha 6-årsgrense. I NRK søker vi altså å balansere disse hensynene på en slik måte at barn får den informasjonen de har krav på, og at vi så langt det er mulig unngår å skremme dem. Når det er sagt; barn er forskjellige, barn reagerer forskjellig og det kan hende at det finnes noen barn som er eldre enn 6 år som vil oppleve noen scener i denne serien som ubehagelige. Det er derfor viktig å påpeke at foresatte også har et stort ansvar med å følge med på, og eventuelt regulere, hva slags innhold deres barn har tilgang til. Det er de som kjenner sitt barn best.