Saken er oppdatert med kommentarer fra Kulturdepartementet.

Fra og med 1. januar 2021 trer lovendringen som skal sette en effektiv stopper for bettingreklame på TV-kanaler som sendes fra utlandet. Loven gir Medietilsynet mulighet til å pålegge distributører å hindre eller gjøre det vanskeligere å markedsføre slike pengespill i Norge, dersom det er teknisk mulig.

Oslo Economics har tidligere anslått at Discovery Networks Norge og Nordic Entertainment Group vil få redusert sine inntekter med mellom 250 og 500 millioner kroner som følge av forbudet.

Nå saksøker Discovery staten for å få stanset lovendringen. Det bekrefter kommunikasjonsdirektør Espen Skoland overfor Kampanje.

- Vi har stevnet staten i forbindelse med den nye bestemmelsen i kringkastingsloven som fra januar 2021 gir Medietilsynet kompetanse til å pålegge norske distributører av audiovisuelle tjenester å hindre eller vanskeliggjøre markedsføring av pengespill rettet mot Norge, selv om den sendes lovlig fra andre EØS-stater, skriver han i en e-post til Kampanje.

Stevningen, hvor de ber om fastsettelsesdom for at Medietilsynets påleggskompetanse er i strid med EØS-retten, skal ha blitt sendt til Oslo tingrett i begynnelsen av juli, og tingretten har gitt staten tilsvarsfrist til 18. september.

Discovery mener sendingene på kanaler som Fem, Max og Eurosport og som har reklame for utenlandske pengespillaktører, følger de lover og regler som gjelder i sendelandet.

- Ettersom EØS-retten er sentral i saken har vi også bedt tingretten om at saken forelegges EFTA-domstolen for rådgivende uttalelse, skriver Skoland.

- Ser ikke noe grunnlag for søksmålet
Statssekretær Gunhild Berge Stang i Kulturdepartementet svarer følgende på hvordan de forholder seg til stevningen:

- Discovery hevder at den nye lovbestemmelsen i kringkastingsloven strider mot EØS-avtalen. Dette spørsmålet ble grundig drøftet i lovproposisjonen og vi ser ikke noe grunnlag for Discoverys søksmål.

Staten ble varslet om søksmålet før sommeren og Discovery planlegger for fortsatt salg av bettingreklame også etter nyttår.

- Vi sender reklame i tråd med reglene i senderlandet. Det kommer vi også til å fortsette med i 2021. I januar 2020 implementerte vi også et selvreguleringsregime for spillreklame for å øke ansvarligheten i slik reklame, som vi selvsagt vil videreføre, sier Skoland.

Til dette kommenterer statssekretær Stang:

- Bestemmelsen gir hjemmel til å pålegge netteiere eller distributører plikt til å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til pengespillreklame som ikke er tillatt i Norge. Et eventuelt vedtak vil altså ikke rette seg mot kringkastere. Det er for øvrig Medietilsynet som eventuelt vil fatte vedtak etter den nye bestemmelsen i kringkastingsloven. Følgelig er det også tilsynet som må besvare spørsmål om hvordan de planlegger å håndheve bestemmelsen.

Les mer: Discovery og Nent vil redusere casino-reklamen for å blidgjøre regjeringen

- Forstår hensikten
Discovery har fått advokatkontoret Wiersholm til å forberede søksmålet. Også kabel-TV-selskapene har reagert på forslaget både i egne høringsuttalelser og gjennom interesseforeningen Kabel Norge. 

Les også: Telia-topp reagerer på ny reklamelov: - Tydelig at vi ikke har blitt hørt

- Er dette en stevning Kabel Norge stiller seg bak? 

- Vi forholder oss til de lover og regler som til enhver tid gjelder. Vi har forståelse for hensikten, men vi var ute med kritikk av lovforslaget som vi mente ville være umulig å gjennomføre i praksis. Gjennom prosessen har det blitt foretatt flere endringer vi mener er positivt i forhold til våre innspill. Utover det har vi ikke noen flere synspunkter, sier styreleder i Kabel Norge, Øyvind Husby, til Kampanje. 

Foreningen forsvarer interessene til store kabel-TV-selskaper som Telenor, Telia og Altibox. 

- Dere ønsker ikke å mene noe om selve stevningen? 

- Vi har ikke vært involvert i dette og har ingen direkte rolle i denne stevningen. Men vi er opptatt av det blir et oversiktlig og rettferdig system som er praktisk gjennomførbart, sier han.

Les også: Tv-distributørene med klar beskjed – lovforslaget om spillreklame «er ikke gjennomførbart»