Det var store mengder med kunnskap og lover som de nye tillitsvalgte skulle sette seg inn i og forholde seg til. Ønsket fra NSF var at de tillitsvalgte skulle være operasjonelle i store deler av materialet, det vil si at de skulle kunne agere ved spørsmål fra medlemmer og gi riktige råd ved behov rundt temaer som lønn, ansettelse, arbeidstid og inkluderende arbeidsliv. I tillegg har de tillitsvalgte en travel hverdag med liten ekstra tid til å sette seg ytterlig inn i materialet.

Vi kom etter flere innledende workshops med deltagere fra både Fag-, Forhandlings-, IT-, og Kommunikasjonsavdelingen frem til at det var behov for en større digital omlegging og ikke kun et e-læringskurs. Vår konklusjon var at om man gjennomførte en større modernisering nå, uten å digitalisere større deler av innhold og opplæring, ville det bli en kortvarig løsning som fort ville bli utdatert.

En omlegging til digitale verktøy ville også gjøre vervet som tillitsvalgt mer attraktivt, da det ville bli enklere å finne informasjon. Det var spesielt området lover og avtaler som ble oppfattet som vanskelig og lite tilgjengelig.

Istedenfor et tradisjonelt e-læringskurs utviklet vi en portal hvor informasjonen er lett tilgjengelig og sortert på en interaktiv og pedagogisk måte. Mange av emnene er ting man ønsker at tillitsvalgte skal ha et forhold til, uten å måtte pugge. Ved å presentere informasjonen på forskjellige måter samt å legge opp til quiz og konkurranser blir materialet mer tilgjengelig. Vi fokuserte på å lage digitale verktøy spesielt for de områdene som tillitsvalgte må være operative innen, da særlig Lover og Avtaler. Her utviklet vi et oppslagsverk sortert på de seks temaene som selve kursdagene var inndelt i. Vi samlet de viktigste paragrafene fra Hovedavtalen, de åtte tariffavtalene, Arbeidsmiljøloven, Likestillingsloven og IA avtalen. Løsningen kommuniserer med NSF sitt medlemsnett slik at tillitsvalgte kan logge på med samme passord som tidligere og få opp informasjon relevant for sitt tariffområde. Vi gjorde også løsningen tilgjengelig offline grunnet tillitsvalgtes utfordringer med trådløst nett på jobben.

Vi har sammen med NSF utviklet en tillitsvalgtopplæring med ny tankegang rundt e-læring og digitale verktøy, og har utdelt iPad til alle tillitsvalgte. Prosjektet ble rullet ut i starten av 2013. Forventet resultat på sikt er mer trygge og aktive tillitsvalgte i hele organisasjonen. Kuttet i antall kursdager blir nå sett på som noe positivt, grunnet tilgang til verktøy som har mer verdi for brukerne. Ta kontakt med oss for å høre mer om dette arbeidet.