Kampanje skrev tidligere denne uken om at andelen kvinnelige gründere i Norge er dramatisk lav, særlig innenfor teknologifeltet, hvor andelen kan være så lav som én prosent. Næringsminister Monica Mæland tror det er flere årsaker til dette.

- Den lave kvinneandelen har sammenheng med fordelingen av eierskap og formue, utdanningsvalg og arbeidsmarkedet. Tradisjonelle utdanningsvalg har også vært med på å gi Norge et kjønnsdelt arbeidsmarked. I tillegg tror jeg holdninger fortsatt har betydning, selv om vi ser på Norge som et likestilt samfunn. Jeg tror også at flere kvinnelige rollemodeller og forbilder kan spille en viktig rolle framover, sier næringsministeren til Kampanje.

Les mer her: - Menn leker helst med andre menn

Les mer her: - Hvor er dere, gründerkvinner?

Mæland har ved flere anledninger uttrykt at hun tror økt konkurranse i helse- og sosialsektoren vil gi flere kvinnelige gründere. Dette er også stedfestet i regjeringens gründerplan.

- Mange kvinner arbeider innenfor helse- og omsorgstjenester. Tiltak for å øke andelen gründere i sektoren vil treffe kvinner der de jobber, og kan føre til flere nye løsninger som samfunnet i økende grad vil ha behov for.

- Holdninger har fortsatt betydning
Mæland sier at regjeringen har satt i gang målrettede tiltak for å mobilisere flere kvinnelige gründere. Blant tiltakene som er satt i gang, trekker hun frem Vekst i Innovasjon Norge. Målet med tiltaket er å fremme lovende, kvinnelige gründere og andre grupper som er underrepresentert.

- Vi har også satt inn tiltak for å rekruttere gründere innen helse, pleie og omsorg, hvor mange kvinner jobber. Og vi fortsetter satsingen blant kvinner og jenter – blant annet gjennom Ungt Entreprenørskap.  

- Andelen kvinnelige tech-gründere er én prosent. Hva tenker du om dette tallet, sett i forhold til at teknologi sannsynligvis kommer til å være en av de viktigste driverne fremover?

- Hvis det tallet stemmer, er det altfor lavt. Det finnes kvinnelige gründere med suksess i alle sektorer, men det er totalt sett få kvinner i Norge som velger å bli gründere. Her ligger verdifulle ressurser ubrukt som vi bør utnytte bedre. Vi må bruke hele befolkningen godt i arbeidet for å omstille og fornye Norge.

- Du er opptatt av å øke kvinnelige kvinnegründere innenfor helse- og sosialsektoren. Mener du at regjeringen tenker bredt nok?

- Ja, det mener jeg. Vi satser bredt på alle gründere, og målrettet mot kvinner. Og det skal vi fortsette med.

Flere tiltak drives av frivillighet
Kampanje har tidligere skrevet at det finnes en rekke private initiativ med mål om å øke andelen kvinnelige gründere, særlig innenfor tech. Disse er avhengig av enkeltindivider for å gå rundt. Eksempler er initiativer som «Girls tech fest», som skal lære jenter på barneskolen å kode, eller She Conferance, en konferanse som skal løfte frem og inspirere kvinnelige gründere. Andre eksempler er nettverk som Oda Nettverk, Girl Geek Dinners, Kvinner i Business og Tenk Nettverk som regelmessig arrangerer middager og andre eventer for å mobilisere og inspirere kvinner i tech-bransjen.

- Flere av tiltakene som mobiliserer og støtter kvinnelig gründerskap innenfor teknologi ledes av enkeltindivider uten støtte fra det offentlige. Gjør regjeringen nok?

- Vi vil at Norge skal være et land for mennesker med ideer og drømmer som vil bygge sitt eget livsgrunnlag – uansett alder, etnisk bakgrunn eller kjønn.Vi kan alltid gjøre ting enda bedre for å øke velstanden og bygge et godt samfunn. Mennesker med skapertrang og tiltakslyst må gis større armslag. Fremtidens arbeidsplasser vil bli skapt av mennesker som tør å ta en sjanse, og som satser på egne evner, ideer og ressurser. Disse må Norge som samfunn satse på. 

- Kvinnellige gründere dominerer tradisjonelle næringer
Innovasjon Norge opplyser til Kampanje at det er flere kvinner som har motatt etablerertilskudd nå enn på lenge. 

- Så langt i 2016 er andelen kvinnelige gründere som har fått etablerertilskudd av Innovasjon Norge 22 prosent. Andelen kvinner som har fått finansieringstjenester av oss var i 2008 på 14 prosent, men har de senere årene ligget på i underkant av tjue prosent, sier Siv Isabel Eide, prosjektleder for Female Entrepreneur i Innovasjon Norge, til Kampanje.

Eide forteller videre at rundt 40 prosent av de kvinnelige gründerne som har fått tilskudd av Innovasjon Norge jobber innenfor ikke-tradisjonelle næringer som informasjon og kommunikasjon og faglig, vitenskapelig tjenesteyting.

- Dette er kunnskapsintensive-og kompetanseintensive, framtidsrettede næringer. Her finner vi rundt 40 prosent av våre kvinnelige gründere. Det er over dobbelt så mange som landsgjennomsnittet. Kvinnelige gründere dominerer generelt tradisjonelle næringer som helse, sosial og personlig tjenesteyting.

- Økt kvinnelige innflytelse gir økt mangfold
Innovasjon Norge står bak en kvinnesatsing som har som mål å bidra til økt verdiskapning gjennom å styrke kvinners deltakelse og posisjon i næringslivet. Organisasjonen mener mangfold gir bedre beslutninger og er et konkurransefortrinn for Norge.

- Norge trenger enda flere kvinnelige gründere med ambisjoner om å skape arbeidsplasser og drive landet inn i en ny digital og global tidsalder.  Vi er i en omstillingsfase som krever mer kreativitet og innovasjon, og er avhengig av å ta i bruk kompetanse fra kvinner som vel som menn. Erfaringer fra Innovasjon Norges arbeid at økt kvinnelig innflytelse gir mangfold av ideer, erfaringer og kompetanse som igjen gir mer innovasjon, sier Eide.

Innovasjon Norge satser på kvinner innenfor tre hovedområder: Kvinner som gründere, kvinner i ledelse og kvinner i styrer. Etter at Anita Krohn Traaseth overtok som leder av Innovasjon Norge i 2014, har kvinneandelen i selskapets egen ledergruppe økt til 64 prosent, inkludert kvinnelig administrerende direktør og viseadministrerende.

 - Fokus ved etablering av ny ledergruppe var å finne de beste profilene og det beste teamet, ikke kjønn.  Men forskning viser at større mangfold, også med henhold til kjønn, fremmer innovasjon og verdiskaping. Et viktig tiltak for å få flere kvinnelige gründere er å løfte fram gode rollemodeller for å inspirere og mobilisere flere kvinner til å etablere og utvikle vekstbedrifter, sier Eide.

- Vi utfordrer bedrifter til å tenke annerledes
- Hva er det dere gjør for å øke andelen kvinnelige gründere i Norge?

- Gjennom vår kundedialog utfordres bedrifter og gründere på betydningen av bedre kjønnsmessig balanse, og i enkelte saker stiller vi krav om økt kvinneandel i ledelse og i styrer. Vi retter spesiell oppmerksomhet mot tjenester og sektorer med lav kvinneandel. Prisen «Female Entrepreneur», som første gang ble delt ut i 2009 under navnet «Årets gründerkvinne», er en del av kvinnesatsingen.  Vi drifter også Styrekandidatbasen, der rundt halvparten av profilene er kvinner og hadde tidligere et eget ledermentorprogram for kvinnelige ledere med karriereambisjoner.

Eide forteller videre at Innovasjon Norge vurderer unge kvinner og studenter som en særlig relevant målgruppe for å forsterke kvinners deltakelse og posisjon i næringslivet.

- Gründercampen Emax Norge ble arrangert for fjerde gang i 2015 og er et entreprenørskapstiltak som retter seg mot både kvinner og menn mellom 18-25 år fra hele landet. Formålet med arrangementet er å være en arena for nettverksbygging, læring og inspirasjon for unge, ambisiøse gründerspirer. Kvinneandelen på Emax Norge var rekordhøy i 2015 med hele 49 prosent.  Det var også en sterk økning av flerkulturelle kvinner med samme år, med 9 prosent mot kun 1 prosent i oppstartsåret 2012.