Dette innlegget er forfattet av Robert Radoli, Aram Zarkoob Vaughan, Umar Ashraf, Linn Johnsson og Behnam Farazollahi i fellesskap. 

De siste dagers debatt om manglende mangfold i PR, design- og reklamebransjen må nå løftes videre. Det er på tide å iverksette konstruktive tiltak for å lykkes med mangfold, og det er noe som hele bransjen bør ønske. Mangfoldige organisasjoner er mer lønnsomme, har bredere kulturell innsikt til å effektivt nå flere målgrupper, og er mer innovative og kreative.

Det er mange som heier på saken. Men her må det mer til, vi må alle delta selv. Forhåpentligvis vil vi kunne forenes om en felles retning, og et felles bransjeinitiativ som forplikter oss til langsiktig og godt mangfoldsarbeid. Dette håper vi er starten på en god og fruktbar debatt om hvordan et slikt arbeid kan organiseres.

For å sette tankene i sving, anser vi det som riktig å komme med følgende fem refleksjoner som vi kan la synke gjennom sommerferien.

Rekruttering: Vi vet at nettverksrekruttering i en allerede homogen bransje, opprettholder homogenitet blant både søkermassen og de nyrekrutterte til bransjen. Skal vi lykkes med mangfold, er vi nødt til å lyse ut stillingene våre, hver gang. Vi er nødt til å legge til side kameraderi og kjennskap, og være mer kvalifikasjonsorienterte. Vi er også nødt til å vekte «personlige egenskaper» i mindre grad, fordi det fører til høy bias – folk ansetter folk lik dem selv. Vi må innføre strengere rutiner for form og innhold i stillingsutlysningen, og vi må strukturere rekrutteringsprosessene enda bedre. Ustrukturerte rekrutteringsprosesser øker sjansen for diskriminering. Vi bør også innføre en god bransjestandard for mangfoldspolicy, som oppfordrer og motiverer kandidater med minoritetsbakgrunn til å søke. Vi må oppsøke kandidater, gjennom å være til stede på eksisterende arenaer, eller gjennom å skape sosiale arenaer hvor folk med forskjellige bakgrunner kan møtes.

Språkkompetanse og annen kompetanse: Argumentasjonen at man må kunne godt norsk for å jobbe i norsk PR- og reklamebransje, er en delvis sannhet. Vi kan ikke lenger lene oss på denne unnskyldningen. Det er så mange av oss, som ikke jobber med språk, alt fra designere til prosjektledere. Det er så mange av oss, som for eksempel snakker svensk, og da har vi også plass til de som behersker engelsk bedre enn oss.

Utdanning: Argumentasjonen om at studenter med minoritetsbakgrunn ikke velger kreative utdanninger, er heller ingen god unnskyldning for at vi ikke lykkes med mangfold.  Konsulenter, kundeansvarlige, rådgivere, prosjektledere, kommunikasjonsrådgivere, medierådgivere og mange andre i bransjen har bakgrunn som jurister, siviløkonomer og ingeniører, for å nevne noen få av de mange formelle utdanningene som eksisterer blant bransjekolleger. Vi vet at ungdom med minoritetsbakgrunn briljerer innen høyere utdanning. Spørsmålet vi må stille oss er hvordan vi kan gjøre oss selv attraktive og tilgjengelige for disse kloke hodene også. Samtidig er vi, på lik linje med mange andre i bransjen, opptatt av å iverksette samarbeid og tiltak sammen med de kreative høyskolene for å øke mangfoldet blant studenter innen kreative utdanninger. 

Vi trenger et bransjeinitiativ som forener folka som jobber med PR, reklame og design.

Ledelse, arbeidsmiljø og verdier: Mangfold er et konkurransefortrinn når det ledes på en god måte, og når det tilrettelegges for at en minoritet føler seg like verdsatt som majoriteten. Vi trenger å jobbe med holdninger internt i organisasjonen, hvordan feirer vi mangfoldet i vår bransje, og hvordan markerer vi våre verdier innad i organisasjonen? Videre er vi nødt til å innføre strengere varslingsrutiner rundt rasisme og diskriminering, og få det inn i vårt HMS-arbeid. Vi bør også verdsette mangfoldskompetanse høyt, og sørge for at de med personal- eller HR-ansvar har kompetansen til å lede mangfoldige team og individer.

Historiefortelling og effekt: Det finnes veldig mye forskning om best practice i mangfoldskommunikasjon. Dette er verdifull kunnskap for bransjen, og våre oppdragsgivere, uansett hvilke målgrupper vi jobber med. Bransjen har behov for foraer og arenaer for å fremme slik kunnskap og dele erfaringer. Ikke fordi det er en form for samfunnsansvar i dette, men fordi vi vil lykkes i større grad med få frem budskap effektivt, og ut til et større publikum. Men vi har også et samfunnsansvar med å ikke karikere, eller fremstille minoriteter på en nedlatende stereotypisk måte.

Så må det sies, mangfold og mangfoldsarbeid er mer enn bare de fem punktene vi viser til ovenfor. Derfor er vi nødt til å oppsøke kunnskap fra andre fagmiljøer og minoritetsorganisasjoner - lære og praktisere den kunnskapen vi tilegner oss fra dem, slik at vi kan åpne opp mulighetsrommet for alle som vil jobbe med oss.

Vi trenger et bransjeinitiativ som forener folka som jobber med PR, reklame og design. Vi trenger en samlet satsning for økt mangfold, hvor vi hjelper hverandre med å bli bedre. Derfor har noen av oss nå gått sammen, satt oss rundt et arbeidsbord, og besluttet å iverksette nettopp et slikt bransjeinitiativ. Men dette skal vi ikke gjøre alene. Dette må være et felles prosjekt. Vi tenker at naturlige aksjeholdere i et slikt initiativ vil være Kommunikasjonsforeningen, Kreativt Forum, Annonsørforeningen, Mediebyråforeningen og Grafill.

I tillegg til de ovennevnte fem punktene, kan vi jobbe frem bransjestandarder og veiledning for å gjøre vår bransje best på mangfold. Vi kan også skape møtearenaer, iverksette kurs, samle eksisterende kunnskap, altså mulighetene er uendelige. Men for nå blir det noe prematurt å tenke så langt.

Vi håper på å kunne meddele mer til høsten. Vi starter med å ta kontakt med de nevnte bransjeorganisasjonene i løpet av de nærmeste dagene – sånn at vi kan være samlet i et så viktig arbeid.

Vi håper alle blir med på laget!