Telia-topp reagerer på ny reklamelov: - Tydelig at vi ikke har blitt hørt

Både Telia og Telenor er kritiske til den nye loven. Discovery vil vurdere rettslige skritt.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

I dag la Kulturdepartementet frem lovforslaget som tar sikte på å fjerne reklame for utenlandske pengespill fra norske TV-skjermer. Flere har prøvd før ham, men nå mener kultur- og likestillingsminister Abid Raja at han legger frem en lov som vil sette en endelig stopper for pengespillreklame fra andre enn Norsk Tipping.

- Forbudet mot markedsføring av ulovlige pengespill har vært vanskelig å håndheve fordi aktørene holder til utenfor Norges grenser. Nå foreslår vi endringer i kringkastingsloven og åpner for at Medietilsynet kan pålegge norske TV-distributører og internettleverandører å hindre tilgang til ulovlig markedsføring, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

I dag har både Discovery Networks Norge og Nordic Entertainment Group sendinger fra Storbritannia med reklame for utenlandske pengespill på kanaler som Max, Eurosport og TV3.

Forslaget som legges frem gir Medietilsynet mulighet til å pålegge distributører som Telenor og Telia å hindre eller gjøre det vanskeligere å markedsføre slike pengespill i Norge, dersom det er teknisk mulig.

- Spillavhengighet er et betydelig samfunnsproblem, og vi ser behovet for tiltak for å begrense markedsføring av pengespill som ikke er tillatt i Norge, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery Networks Norge har uttalt til TV 2 at de vil vurdere å gå til rettslige skritt.

– Det er farlig å si at en kulturminister er kunnskapsløs, men her er det iallfall mangel på kunnskap. For det første så er ikke denne typen reklame ulovlig, og for det andre ser jeg at Raja kaller dette en omgåelse. EU har prøvd dette med omgåelse, og de har uttalt seg ganske tydelig om at det ikke er omgåelse. Man lager altså et lovforslag for å gjøre noe ulovlig, som i utgangspunktet ikke er det og gjør det på en måte som innebærer at Norge gjør noe ulovlig, ved å bryte sine EØS forpliktelser, sa han til TV 2 i går.

Medietilsynet skal innhente råd fra Lotteritilsynet før det fattes vedtak i de konkrete sakene. I uttalelsen skal Lotteritilsynet vurdere om den aktuelle markedsføringen er i strid med pengespillregelverket.

Det vil være opp til distributørene selv å bestemme hvilket virkemiddel som skal benyttes for å hindre markedsføringen.

Medietilsynet kan ilegge distributørene tvangsmulkt dersom de ikke etterkommer pålegget. I fastsettelsen av tvangsmulkten mener departementet det er relevant å se på hvor mye distributørene kan tjene på å fortsette å distribuere pengespillreklamen.

Les også: Kulturdepartementet vil stanse ulovlig pengespillreklame på norske TV-skjermer

- Har ikke vært noe dialog

Kommunikasjonsdirektør i Telia, Henning Lunde, ser en rekke utfordringer med loven.

- Vi skal bruke tid på å sette oss inn i lovforslaget fra regjeringen så jeg ønsker ikke å gå inn på detaljer, men det er tre ting som har vært viktig for oss å få frem. For det første har vi stor forståelse for formålet til regjeringen. Samtidig, og for det andre, har vi vært så tydelige som vi kan være i vårt høringsinnspill: vi mener forslaget ikke er praktisk og teknisk gjennomførbart samt at det ikke er utredet godt nok, sier han til Kampanje.

Telia-direktøren etterlyser tilbakemelding fra departementet på innvendingene de har kommet med.

- For det tredje er det prinsipielt betenkelig med hensyn til redaksjonelt ansvar. Dette har vi som bransje stått samlet om, men det er tydelig at vi ikke har blitt lyttet til all den tid det ikke har vært noen dialog mellom departementet og oss etter at vi leverte våre høringsinnspill, sier Lunde.

Statssekretær Knut Aastad Bråten i Kulturdepartementet forteller at de har mottatt over 60 høringsspill i saken og at det derfor ikke er naturlig at hver høringsinstans får personlig oppfølging.

– Derimot har vi naturligvis tatt innspillet fra Telia i betraktning under arbeidet med proposisjonen. Dette kommer også til uttrykk ved at departementet har vist konkret til innspillet fra Telia i proposisjonen, og ikke minst ved at innspillet fra Kabel Norge, som har representert blant annet Telia i denne saken, drøftes grundig flere steder, sier han.

Kulturdepartementet ser for seg at TV-distributører som Get, Canal Digital og RiksTV vil løse forbudet på en enkel måte med å få inn i avtalene sine med kringkasterne at det ikke skal forekomme markedsføring for bettingreklame i sendingene deres.

- Vi har god forståelse for intensjonen bak lovforslaget, om å redusere spilleavhengighet i Norge. Samtidig har vi i vårt høringssvar pekt på at det er noen utfordringer knyttet til selve gjennomføringen av loven slik den var foreslått da den ble sendt ut på høring. Vi må nå lese loven før vi kommenterer ytterligere, sier kommunikasjonsdirektør i Telenor Broadcast, Scott Engebrigtsen, til Kampanje.

Han henviser til høringssvaret til Telenor inntil de har rukket å lese grundig gjennom lovforslaget.

- Men generelt sett er avtalene tosidige. Det er ikke bare den ene parten som kan gjennomføre endringene. Det er noe to parter må være enige om. Dette er også avtaler som har noe varighet.

- Du tror det kan bli vanskelig?

- Jeg kan ikke spekulere i det. 

I lovforslaget står det at Medietilsynet skal vurdere om «hensynene som taler for at pålegg gis, veier tyngre enn ulempene pålegget vil medføre».

Kulturdepartementet erkjenner at det blir vanskeligere å håndheve loven når det gjelder TV-signaler som distribueres over internett, som for eksempel strømmetjenester, ettersom internettilbyderne ikke har egne avtaler med disse tjenestene. Det finnes heller ikke teknologi i dag som kan sortere ut slik markedsføring uten at det samtidig rammer lovlig innhold.

Departementet foreslår derfor at det i den første tiden etter at loven vedtas kun fattes vedtak overfor distributører i lukkede nett.

Tror investeringene i norsk innhold opprettholdes

I tillegg til de tekniske utfordringene, har forslaget møtt debatt fra deler av den norske TV-bransjen, som mener innstrammingene vil ramme produksjonen av norsk innhold.

Oslo Economics har anslått at Discovery Networks Norge og Nordic Entertainment Group vil få redusert sine inntekter med minst 250 millioner kroner og maksimalt 500 millioner kroner. Departementets vurdering er at deler av inntektstapet vil kunne dekkes inn med reklame fra andre annonsører, men ikke alt.

De tror imidlertid at den sterke konkurransen mellom norske kringkastere og internasjonale strømmetjenester vil bidra til å opprettholde investeringene i norsk innhold, og anser det som lite sannsynlig at kringkasterne kutter «tilnærmer alle investeringer» i innhold som er viktig for konkurransekraften.

Hos TV3- og Viaplay-eier Nordic Entertainment Group tar de lovforslaget tilsynelatende med fatning.

- Nent Group inngår i en regulert industri der vi alltid følger de lover og regler som gjelder for vår bransje. Inntekter fra annonsering er en viktig, men mindre andel av vår virksomhet, sier kommunikasjonssjef Nicholas Smith i Nent Group.

Telia-topp reagerer på ny reklamelov: - Tydelig at vi ikke har blitt hørt