Onsdag klokken 13.30 fikk statsminister Erna Solberg overlevert koronakommisjonens rapport fra Stener Kvinnsland, som har ledet arbeidet.

I rapporten (ekstern lenke) kommer det blant annet frem at kommisjonen mener regjeringen samlet sett har lykkes godt med kommunikasjonen ut til befolkningen. Det er ett av 17 hovedbudskap i rapporten.

Det begrunner kommisjonen med at regjeringen har vært åpne om at de har vært usikre på hvordan pandemien ville utvikle seg og hvordan smitteverntiltak vil fungere, publisert de faglige rådene de har gått og ikke lagt skjul på at beslutningene er poltisk.

- Slik vi ser det, har åpenheten bidratt til å skape tillit. Et stort flertall i befolkningen uttrykker tillit til informasjonen de mottok fra helsemyndighetene underveis i pandemien. At befolkningen har endret atferd i møte med pandemien, er en klar indikasjon på at myndighetene har nådd fram med budskapene sine til befolkningen, skriver kommisjonen.

De mener imidlert at myndighetene ikke har lykkes like godt i alle deler av befolkningen, og peker spesifikt på deler av innvandrerbefolkningen.

- Myndighetene bør ha en plan for å nå fram til spesifikke grupper i en krisesituasjon, skriver de.

Her er kommisjonens hovedfunn for myndighetenes kommunikasjon under koronapandemien, slik de står skrevet i rapporten:

  • Et stort flertall i befolkningen har hatt tillit til myndighetenes håndtering og kommunika- sjon under veis i pandemien.
  • Myndighetenes kommunikasjon over for befolkningen har i hovedsak vært tillitvekkende.
  • Myndighetene har ikke lykkes like godt med å etablere seg som informasjonskilde for deler av innvandrerbefolkningen som for befolkningen som helhet. Helsemyndighetene manglet en plan for hvordan de skulle nå ut til spesifikke målgrupper.
  • Det var riktig av regjeringen å definere medier som en viktig samfunnsfunksjon.
  • Regjeringen har ikke lagt skjul på at beslutningene de har tatt er politiske beslutninger, der faglige råd er en del av beslutningsgrunn- laget. Når beslutninger har vært fattet under stor usikkerhet, har regjeringen kommunisert dette.

Her er kommisjonens anbefalinger og læringspunkter, slik de står skrevet i rapporten:

  • Kriseberedskapen bør inneholde planer for hvordan en skal sikre at krisekommunikasjon når ut til definerte grupper i befolkningen.
  • Kommuner og kommuneleger bør varsles på forhånd om nye nasjonale tiltak slik at de rekker å forberede seg på å gjennomføre tiltakene.