Saken oppdateres.

Torsdag morgen legger mediekonsernet Polaris Media frem sine tall for årets tredje kvartal. De viser at overskuddet krympet med hele 25 prosent målt mot tredje kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBITDA) endte på 80 millioner kroner i tidsperioden fra juli til september i år. 

Reduserte annonseinntekter, drevet av et markant fall i det svenske markedet, var hovedsårsaken til resultatnedgangen, skriver konsernet i meldingen.

Annonseinntektene i konsernets svenske mediehus gikk ned med 26 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Samtidig ble brukerinntektene redusert med 5 prosent, drevet av fall i papirbaserte abonnementsinntekter.

Det gjør at konsernsjef Per Axel Koch, som allerede har nedbemmannet med 95 stillinger i år, atter en gang vil trekke frem sparekniven. Denne gang vil den svenske medievirksomheten rammes hardt. Dette ble meldt om allerede i september i år.

- Tiltakene Stampen Media satte inn tidligere i år, med en nedbemanning på 26 årsverk, er ikke tilstrekkelig for å håndtere nedgangen. Vi iverksetter derfor et nytt effektiviseringsprogram i den svenske mediehusvirksomheten, hvor bemanningen skal reduseres ytterligere med omtrent 100 årsverk i løpet av fjerde kvartal 2023, sier Koch.

Fra før av har konsernet kuttet 69 stillinger i Norge og 26 i Sverige. Konsernet varsler ingen ytterligere kutt i Norge, hvor konsernet forteller at mediehusene klarer seg bedre. I det norske markedet falt annonseinntektene med kun ett prosent sett opp mot tredje kvartal i fjor, samtidig som brukerinntektene vokste med tre prosent. 

- De makroøkonomiske rammebetingelsene er krevende også i Norge. Vi er tilfredse med at våre norske mediehus leverer et driftsresultat som nesten er på nivå med fjoråret, sier Per Axel Koch. 

Konsernsjefen kan samtidig vise til at Polaris Media sine digitale inntekter økte med ti prosent sammenlignet med tredje kvartal i fjor. Totalt sett øker brukerinntektene med ett prosent sammenlignet med fjoråret, og det er veksten i digitale abonnementsinntekter som demmer opp for nedgangen i papirbaserte inntekter. 

Antall heldigitale abonnement har økt 15 prosent det siste året, fra 300 000 ved utgangen av tredje kvartal i fjor til 345 000 i år, og utgjør nå nesten 60 prosent av den totale abonnementsmassen. 

Samtidig varsler konsernet at de vil avvikle drfiten ved Polaris Trykk Trondheim, og overføre produksjonen til konsernets trykkeri i Orkanger. Dette vil gjennomføres i løpet av første halvår 2024. I tillegg har Polaris Media inngått avtale om å overta trykkingen av tre av Amedias aviser i Nord-Norge fra 1. januar 2024, som følge av at Amedia har besluttet å legge ned sitt trykkeri i Bodø. 

Parallelt med endringer i trykkeristruktur, gjennomfører Polaris Media kostnadstilpasninger i distribusjonsvirksomheten, både i Norge og Sverige. 

- Sammen med konsolideringen av trykkerivirksomheten i Midt-Norge og effektiviseringstiltak i øvrige trykkerier, vil disse tiltakene gi betydelige kostnadsbesparelser i konsernets papirverdikjede. Dette er nødvendige og viktige grep for å kunne tilby gode papiraviser med tilfredsstillende lønnsomhet de kommende årene, understreker Koch. 

Samlet vil effektiviseringstiltakene som er iverksatt i mediehusene, trykkeriene og distribusjonsvirksomheten gi en brutto kostnadsbesparelse på omtrent 300 millioner kroner for konsernet, med helårseffekt fra 2025. 

Her kan du se tallene til Polaris Media for årets tredje kvartal. Alle tall i MNOK. 

Polaris Media 2023 2022 Endring i prosent
Omsetning 865 880 - 2 %
Driftsresultat  80 101 - 26 %
Resultat før skatt 8,3 103,0 - 92 %