Saken oppdateres.

Onsdag morgen legger mediekonsernet Polaris Media frem sine tall for årets andre kvartal. De viser at overskuddet krympet med ti prosent målt mot andre kvartal i fjor. Driftsresultatet endte på 87 millioner kroner i tidsperioden april til juni i år.

Justert for engangskostnader ender driftsresultatet på 78 millioner kroner. I meldingen skriver selskapet at driftsresultatet for Polaris Media i andre kvartal var lavere enn fjoråret drevet av de makroøkonomiske forholdene og reduserte annonseinntekter.

Nedgangen i totale annonseinntekter var på åtte prosent samtidig som konsernet opplevde et fall på 14 prosent for deres papirbaserte inntekter. 

- Vi har hatt en utfordrende første halvdel av året med svakere finansielle resultater. Kostnadsveksten holder seg lav takket være de tiltakene vi satte i gang tidlig i år, men det er behov for ytterligere tiltak som blir igangsatt fortløpende, sier konsernsjef Per Axel Koch i meldingen.

I børsmeldingen kommer det også frem at til tross for prisvekst og høyere papirpriser, har konsernets driftskostnader kun økt med ett prosent sammenlignet med andre kvartal i fjor. Konsernet har i løpet av året iverksatt flere kostnadstiltak for å møte endrede rammebetingelser.

Selskapet skriver at de vil jobbe videre med nødvendige tilpasninger av driften. Selskapet har et mål om å redusere bemanningen med inntil 94 årsverk i løpet av de to neste åreneKostnadene knyttet til denne nedbemanningen belastet regnskapet med 13 millioner kroner i første kvartal. For andre kvartal har selskapet bokført en million kroner i sluttvederlag i forbindelse med konsernets bemanningsreduserende tiltak.

- Vi må tilpasse oss markedsforholdene og gjør derfor nødvendige tiltak for å forbedre lønnsomheten. Dette har bidratt til å dempe kostnadsveksten i andre kvartal, og effektene av tiltakene vil gradvis øke i andre halvår 2023 og i 2024, fortsetter Koch. 

I meldingen heter det at konsernet i høst vil iverksette nye effektiviseringsprogram i den svenske delen av medievirksomheten. Samtidig vil «økende besparelser realiseres i de norske mediehusene». I tillegg jobber konsernet med å redusere kostnader i papirverdikjeden.

- Samtidig som vi tilpasser kostnadene, opprettholder vi viktige satsinger som skal gi oss vekst og sterkere posisjoner i årene fremover, fortsetter Koch. 

Trykkerivirksomheten har iverksatt et større arbeid med et effektiviseringsprogram inkludert vurdering av struktur, og distribusjonsvirksomhetene i begge land er også i gang med større arbeid med effektiviseringsprogram, heter det i børsmeldingen.

Mediekonsernet med hovedkontor i Trondheim eier flere større norske aviser som Adresseavisen, Fædrelandsvennen og Harstad Tidende, og har også ekspandert kraftig i Sverige gjennom oppkjøpet av Stampen Media.

Her kan du se tallene til Polaris Media for årets andre kvartal. Alle tall i MNOK. 

Polaris Media 2023 2022 Endring i prosent
Omsetning 946,0 921,7 3 %
Driftsresultat  87,1 96,3 - 10 %
Resultat før skatt 94,9 29,5 322 %