Flere av de store kommersielle mediekonsernene og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) har uttalt seg kritisk til Medietilsynets konklusjoner i rapporten «NRKs bidrag til mediemangfoldet», som kom før jul. Schibsted beskylder endog Medietilsynet for «statistisk magi». At de kommersielle aktørene ønsker å begrense NRKs tilstedeværelse i markedet, er ikke uventet. Men hvilket empirisk belegg har de for kritikken mot Medietilsynets rapport og NRKs tilstedeværelse i det digitale nyhets- og aktualitetsmarkedet?

Konkurranseanalysen i vår rapport konkluderer med at NRKs tilstedeværelse virker skjerpende og ikke har negative konsekvenser for de kommersielle aktørene i de markedene som er analysert. Det er ikke første gangen det er gjort en slik undersøkelse. Faktisk er dette tredje gangen det er gjort en større empirisk analyse av de konkurransemessige virkningene av NRKs nyhetstilbud på nett, både nasjonalt og regionalt. Konklusjonene har langt på vei vært de samme, både i 2015, 2018 og nå sist i 2021. Reaksjonene fra medieaktørene har heller ikke endret seg i særlig grad, til tross for at markedsdata viser en positiv utvikling siden forrige analyse ble lagt frem.

Medietilsynets rolle er å fremme mediemangfold som en viktig grunnpilar for den demokratiske infrastrukturen og til det beste for befolkningen. Når konkurransesituasjonen i et marked skal analyseres, er det et viktig prinsipp at det er selve konkurransen i markedet som er vesentlig og som skal beskyttes, ikke konkurrentene. Ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er konkurranse ansett som positivt, fordi den kan stimulere til lave priser, økt kvalitet, økt innovasjon og andre fordeler for brukerne. Dermed blir konkurranse et virkemiddel for å sikre at samfunnets ressurser benyttes effektivt og gir forbrukerne mest mulig nytte. I mediemarkedet er nettopp velfungerende konkurranse egnet til å påvirke det samlede medietilbudet til publikum positivt. Konkurransen kan stimulere både til økt investeringsvilje i innhold og gi insentiv til å differensiere medieinnholdet – som igjen gir et bedre og bredere tilbud til publikum. Lavere priser bidrar også trolig til økt bruksmangfold ved at terskelen for å benytte innholdstilbud blir lavere.

Når Medietilsynet analyserer NRKs bidrag til mediemangfoldet, er hensikten å få mer faktabasert kunnskap. Hvordan oppfyller NRK sitt samfunnsoppdrag og når ut til befolkningen med sitt innholdstilbud? Hvilken påvirkning har NRKs tilbud på de kommersielle aktørenes tilbud?

Selvsagt konkurrerer NRK mot de kommersielle medieaktørene, men ingen analyser har så langt dokumentert at denne konkurransen vanskeliggjør andre mediers digitale vekst

De kommersielle aktørene fokuserer på NRKs størrelse og vekst. Men det gir ikke det fullstendige svaret på om NRKs tilstedeværelse er bra eller dårlig for publikum og mediemangfoldet. I tillegg er det i mediemarkedet, som i andre markeder, viktig at man ikke sammenligner epler og pærer, men tar utgangspunkt i faktisk kunnskap om hvor nær konkurrent NRK er til kommersielle aktører. Derfor har vi i arbeidet med rapporten kombinert en rekke ulike typer empiriske studier, som innholdsanalyser, spørreundersøkelser blant brukere, analyser av datatrafikk og økonomiske data. Det er slike empirisk baserte undersøkelser som gir kunnskap om i hvilken grad NRK er en nær konkurrent til kommersielle medier, og hvorvidt NRKs tilstedeværelse bidrar til mediemangfoldet og er positivt for tilbudet til befolkningen samlet sett.

NRK er utvilsomt en betydelig medieaktør, som i tråd med sitt oppdrag, leverer bredt og samfunnsviktig innhold med høy publikumsoppslutning. Selvsagt konkurrerer NRK mot de kommersielle medieaktørene, men ingen analyser har så langt dokumentert at denne konkurransen vanskeliggjør andre mediers digitale vekst. Både Schibsted og MBL støtter Medietilsynets konklusjoner om at vi har et godt mediemangfold i Norge, og at det går godt med norske medier. Schibsted støtter også at land med sterke allmennkringkastere har sterke private mediebedrifter, men reiser spørsmål ved sammenhengen mellom faktorene. Men hvilken empiri har Schibsted som påviser at det å begrense NRK styrker det samlede mediemangfoldet og gir bedre forutsetninger for digital vekst?

MBL hevder at NRK trolig har det «videste mandatet av de nordiske allmennkringkasterne», og mener at det nå det er «nødvendig å ta grep og i det minste ha en grundig politisk debatt om balansen i mediemarkedet». Analyser Medietilsynet hentet inn til rapporten, viser imidlertid betydelig høyere betalingsvilje for nyheter digitalt i Norge, enn i våre nordiske naboland. Sammen med en rekke andre empirisk baserte funn i vår rapport, indikerer dette at NRKs mandat og tilstedeværelse i det digitale nyhetsmarkedet ikke fortrenger de kommersielle aktørene.

Medietilsynet ønsker nettopp å legge til rette for en faktabasert debatt om rammevilkårene for å sikre et fortsatt godt mediemangfold i Norge. Da må eventuelle forslag og påstander om endringsbehov, underbygges gjennom empirisk belegg for at NRK har netto negative konkurransemessige virkninger på de kommersielle aktørene.

Norske kommersielle medier har de siste årene stått i en krevende omstilling for å tilpasse seg endringer i teknologi, brukervaner og konkurransesituasjon. Økonomiske resultater, abonnementsutvikling og digitaliseringstempo, tyder på at mange nå er på rett vei. Bare de siste ukene har vi kunnet lese medieoppslag om underliggende inntekstvekst og vekst i digitale abonnement i Schibsted News Media, og rekordhøyt økonomisk overskudd for Aller-eide Dagbladet, som nå skal investere i 30 nye årsverk. Dette er gode nyheter for både publikum og mediemangfoldet. Utviklingen indikerer ikke at den kommersielle mediebransjen ligger med brukket rygg, eller at NRK har hatt en fortrengningseffekt.

Sannsynligheten er stor for at en begrenset digital tilstedeværelse, ville gjøre det vanskelig for NRK å nå bredt ut i befolkningen generelt.

To andre poeng underbygger denne vurderingen. NRK kombineres ofte med andre nyhetskilder: Kun seks prosent bruker kun NRK i sitt daglige nyhetskonsum. Dette indikerer at NRK heller er et supplement enn en erstatning for andre nyhetskilder. Data fra flere kilder, som er gjengitt i Medietilsynets rapport, viser videre at det ikke kan påvises negativ sammenheng mellom regelmessig bruk av NRKs digitale nyhetstilbud og betalingsvilje for digitale nyheter. Snarere tvert imot er det en positiv sammenheng. De som har NRK som nyhetskilde, har større sannsynlighet for å ha tilgang til betalte nettnyheter.

Dagens medielandskap er ganske annerledes enn for bare få år siden. Den teknologiske utviklingen gjør at alle medier kan være til stede på alle plattformer. Det er ikke bare NRK som har gått nye veier ved å tilby tekstbasert innhold på nett. Avisene har samtidig gått fra å bare være på papir, til å også produsere lyd og levende bilder – som før var radio- og tv-kanalenes domene. Ingen stiller spørsmål ved det, naturlig nok. For publikum forventer å få innhold både i tekst, lyd og bilder, og å kunne lese, se eller høre det, når de selv ønsker.

Da må mediene selvsagt henge med på utviklingen. Eller – burde det være annerledes for NRK? Sannsynligheten er stor for at en begrenset digital tilstedeværelse, ville gjøre det vanskelig for NRK å nå bredt ut i befolkningen generelt og til grupper som er viktige for en allmennkringkaster, som barn og unge. I en tid der globale aktører tar en stadig større del av folks mediekonsum, trenger vi et sterkt nasjonalt mediemangfold. Det inkluderer både en solid allmennkringkaster og en levedyktig kommersiell mediebransje. I Norge har vi heldigvis begge deler – takket være godt arbeid i medievirksomhetene, men også fordi vi har mediepolitiske virkemidler som ivaretar helheten.

Det er opp til politikerne å ta stilling til eventuelle endringer i NRK-plakaten. Men med utgangspunkt i NRKs samfunnsoppdrag og faktabaserte analyser, vurderer Medietilsynet altså at det ikke er grunnlag for å innskrenke NRKs digitale handlingsrom. Tvert imot indikerer de ulike analysene at NRK bidrar positivt til det samlede mediemangfoldet, og at en innskrenking av det digitale handlingsrommet, kan svekke NRKs evne til å nå ut til befolkningen. Det ville verken tjene publikum eller mediemangfoldet. Når det er sagt, bør konkurransesituasjonen vurderes med jevne mellomrom, også videre framover.