Oslo er kanskje det mest spennende og vitale sted i Nordens når det gjelder film, TV- og spillproduksjon. Nå er det hit de internasjonale aktørene ser når det gjelder historier, talenter, kompetanse og finansiering.

Når de store internasjonale selskapene skal se etter locations, talent og etterarbeidsteknologi, så er vår velfungerende infrastruktur og sikre, stabile økonomi vesentlig. Vi er vant til å jobbe i små, kompetente team, og tilgangen til risikovillig, kompetent kapital gjør beslutningene raske. Det gir oss konkurransefortrinn.

De siste årene har vist hvor sterkt norske produksjoner står internasjonalt, med en rekke prisvinnere. Talenter og historier er etterspurt.

Oslo filmfond har nå vurdert 21 søknader om tilsammen 32 millioner kroner for prosjekter med en samlet omsetning på 640 millioner kroner. Det viser at det er etterspørsel og behov også for toppfinansiering og midler i en region med allerede stort aktivitetsnivå. Hvert enkelt prosjekt er fortsatt presset og de enkelte aktørene trenger finansiering for å komme i mål.

Styret i Oslo filmfond vedtok sine første investeringer på møtet 15. desember, og vil gå i dialog med produsentene om vilkår før vi offentliggjør prosjektene tidlig i januar. Nå forvalter Oslo Filmfond foreløpig en investeringskapital på ni millioner kroner, og vi har besluttet å disponere seks millioner til søkerne i denne runden.

Fondets hovedformål er definert til å styrke mangfold og bærekraft. Denne regionen representerer i seg selv en ressurs og et mangfold som må synliggjøres uten at det skal gå på bekostning av andre regioner. Vi konkurrerer først og fremst internasjonalt. En del av det å tenke bærekraft vil være å sikre at ikke produksjoner reiser ut av landet mer enn nødvendig, og mulig «hjemflagging» vil være viktig for oss i denne regionen. Noen av våre første investeringer vil bidra til å hente produksjoner til regionen som ellers vil gjøre store deler i utlandet.

Oslo representerer også andre historier og talenter enn vi ser fra resten av landet. Mangfold er derfor svært viktig for oss. For de nye stemmene, for de nye aktørene og selskapene er det viktig at de har et regionalt fond og forvaltningsnivå som bygger opp under dem. Nesten en tredjedel av Oslos befolkning har minoritetsbakgrunn og dette gir denne regionen muligheter og et særlig ansvar.

Det har skjedd en voldsom utvikling under pandemien, da vi virkelig har fått forståelsen av viktighet av historier, nyheter og medieinnhold, men også innovasjon og nytenkning. Etter at Oslo etablerte en egen filmstrategi, og begynte å heve stemmen i den nasjonale filmpolitikken, med styrking av Viken Filmsenter, etablering av Oslo filmkommisjon og Oslo Filmfond har vi nå en reell mulighet til en samlet regional filmpolitikk i Norge. Den statlige støtten gjennom Norsk filminstitutt er sentral, men det er de regionale aktørene som kjenner behovene, selskapene, historiene og kompetansen, og som kan sikre relevans og betydning.

Regjeringsskiftet 2021 kan også bety en endring og en mulig styrking samlet av film- og mediepolitikken. Det er mulig å gjøre en omorganisering, der de regionale aktørene kan styrke forankring og finansiering. Incentivordningen kan også bli delvis desentralisert, med regionale matchingsmidler, slik at de regionale kultur og næringspolitiske interesser blir ivaretatt og stimulert. Selv om det er høy aktivitet i denne kulturnæringsklyngen er det krevende for hvert enkelt prosjekt og det enkelte produksjonsselskap. Det trengs nærings- og kulturpolitiske midler. For filmskaperne og alle fagfolkene så er det viktig at akkurat deres prosjekt blir realisert, og får en samlet finansiering som fungerer. Hittil har ikke muligheten for regional toppfinansiering eksistert for selskaper i denne regionen, kun i resten av landet.

Det er en ambisjon å skape en tilsvarende lokalpatriotisme som andre regionale filmfond har lykkes med. Mye av deres suksess var basert på et ønske om å være en alternativ til en Oslo-dominans. De har lokale investorer som hadde som sitt viktigste mål å etablere et alternativ. For oss på Østlandet handler det om å være i stand til å konkurrere internasjonalt, og sikre en samlet fremtid for en viktig industri. Vi tror en sterk klynge her vil styrke produksjonsmiljøene i hele landet. Det blir ikke investert i utelukkende i avkastning, men i kompetanse og identitet. Vi skal jobbe for å få med oss private aktører som vil styrke mangfold og bærekraft, og hele det audiovisuelle produksjonsmiljøet i regionen.

Oslo filmfond ønsker en plass i den regionale filmpolitikken og være likestilt med de øvrige regionale fond på finansiering og virkemidler. Vi ønsker å samarbeide med resten av de regionale aktørene og bidra aktivt i arbeidet for å styrke alle regionene.

Det er viktig å anerkjenne den verdiskapning vår bransje betyr i Osloregionen og at vi utgjør viktige kulturnæringsplasser som må stimuleres videre. Gjennomslag for en plass på statsbudsjettet i 2023 er et sentralt mål for oss, og vi tror våre første investeringer nå vil vise at det er behov for fondet.