I et høringsnotat til Kulturdepartementet anbefaler Medietilsynet å legge ned Tilskuddsutvalget, som bistår Medietilsynet i å vurdere nye søknader om produksjonstilskudd til nyhetsmedier. 

I stedet for et utvalg foreslår Medietilsynet «å ha jevnlige dialogmøter med bransjeorganisasjonene, der prinsipielle spørsmål, bransjens opplevelser av forvaltningen av tilskuddsordningen og eventuelle behov for endringer kan diskuteres.»

I notatet som tilsynet sendte Kulturdepartementet like før jul, peker de på en rekke faktorer for at Tilskuddsutvalget har utspilt sin rolle. Tilsynet mener først og fremst at det ikke er behov for et utvalg ettersom de fleste søknadene ikke behandles etter skjønn, men etter objektive kriterier.

- Tilsynet bruker i dag en god del tid og ressurser på saksdokumentasjon, forberedelser og gjennomføring av utvalgsmøter. Samtidig ser vi at det er svært sjelden at utvalget ikke følger Medietilsynets innstilling, eller at det kommer opp nye elementer der som er relevante for saksbehandlingen, og som tilsynet ikke kjenner til fra før. Ut fra disse vurderingene mener vi at det ikke er hensiktsmessig å bruke ressurser på et slikt utvalg, sier Medietilsynets leder, Mari Velsand, til Kampanje. 

Frykter ordningen kan falle sammen
Leder i utvalget, Roar Osmundsen, frykter hele ordningen kan falle sammen dersom det er kun Medietilsynet som skal behandle søknadene.

- Etter at vi fikk redegjørelse om dette, har jeg tenkt over dette og kommet frem til at et Tilskuddsutvalg er lurt å ha videre, blant annet for å gi vurderingene som er gjort mest mulig troverdighet. Hvis Medietilsynet skal foreta alle vurderinger er jeg redd for at det på sikt går utover troverdigheten til hele ordningen, sier han til Kampanje.

Osmundsen peker på at de tidligere har sett at det er en del bransjetypiske temaer som utvalget tar inn og belyser i saksbehandlingen, som kan gi et nyttig korrektiv. 

- Noe som eksempelvis en revisor eller den type miljø har vanskeligere for å forstå, og som krever bransjekunnskap. Som leder er jeg ikke blind for kritikken, som at det kan sitte litt vel mange av de store mottagerne av pressestøtte rundt bordet, og at man kanskje bør se på en sammensetning i utvalget hvor det er flere folk med fortid fra bransjen, men som nå hever daglig lønn et annet sted, sier han. 

- Snakk om et møte i året
Osmundsen stiller seg undrende til at Medietilsynet mener utvalget tar opp for mye ressurser, og det at tilsynet peker på at det er sjelden utvalget ikke følger deres instilling eller kommer med nye elementer til saksbehandlingen.

- Det er snakk om et møte i året, så altfor mye tid og ressurser kan det ikke kreve. En ting er historiske funn, men der har man også eksempler på hvor viktig utvalgets kunnskap er og. Vi jobbet med Dagbladet Pluss-saken, og vi har vært involvert i andre saker som vil kunne skape presedens. På grunn av medienes nye digitale hverdag står vi foran mange nye problemstillinger, som historisk sett var enklere før. Vi har også sett at vi har bidratt med kunnskap på hvordan ting fungerer digitalt, for eksempel med utgivelsesproblematikken. Hvordan måler man antall utgaver på nett? Det er jo mye vanskeligere enn å måle antall utgaver på trykk, svarer Osmundsen, før han legger til:

- For ordningens troverdighet har man jo ønsket en ventilordning, hvor man har et organ som kan si noe med bransjekunnskap om tilfellene som dukker opp. At vi ofte er enige i innstillingene tilsynet kommer med, er jo også med på å støtte oppunder konklusjonene og ordningens troverdighet.

Viderefører utvalget i 2021
I sitt svar til Medietilsynets høringsnotat, skriver Kulturdepartementet at de vil føreløpig videreføre Tilskuddsutvalget i 2021 slik det er hjemlet i forskriften om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. 

De vil vurdere en eventuell avvikling av utvalget i høring av forslag til forskriftsendring, som nå er under arbeid. 

- Departementet ønsker å vente med å ta stilling til forslaget til forskriften om produksjonstilskudd skal revideres, og den vurderingen er vi fra Medietilsynets side helt enig i. Utvalget er jo forskriftsfestet, så dersom det skal gjøres endringer i ordningen med et tilskuddsutvalg, må det uansett inn i forskriften. En revisjon av forskriften om produksjonstilskudd er nå under arbeid, og forslaget skal sendes ut på høring før endringene blir fastsatt, kommenterer Velsand.