Oslo tingrett avviser Discoverys søksmål mot staten ved Kulturdepartementet for å stanse det nye reklameforbudet mot spillreklame.

Bakgrunnen for søksmålet er den nye bestemmelsen i kringkastingsloven som fra januar 2021 gir Medietilsynet anledning til å pålegge norske distributører av audiovisuelle tjenester å hindre eller vanskeliggjøre markedsføring av pengespill rettet mot Norge.

Oslo Economics har tidligere anslått at Discovery Networks Norge og Nordic Entertainment Group vil få redusert sine inntekter med mellom 250 og 500 millioner kroner som følge av forbudet.

Lovbestemmelsen er et nytt forsøk på å strupe pengespillreklame på norske TV-skjermer. Discovery har alltid stått fast ved at denne reklamen er lovlig, ettersom sendingene på Fem, Max og Eurosport kommer fra England og Frankrike.

Må betale sakskostnader
Rett før jul møttes Discovery Networks Norge ved Advokatfirmaet Wiersholm i Oslo tingrett for å legge frem sin sak. De mener Medietilsynets påleggskompetanse er i strid med EØS-retten og har også bedt om at saken forelegges EFTA-domstolen for rådgivende uttalelse.

I kjennelsen, som ble offentliggjort i dag, slår Oslo tingrett fast at søksmålet ikke oppfyller søksmålvilkårene, både fordi det ikke gjelder et rettskrav, ettersom Medietilsynet ikke har kommet med et pålegg ennå, fordi Discovery ikke har påvist et aktuelt behov for å prøve saken nå, og fordi Discovery ikke oppfyller tilknytningsvilkårene, ettersom et eventuelt pålegg vil rette seg mot distributører.

Discovery dømmes til å betale statens sakskostnader på 77.850 kroner. Mediekonsernet har én måned på å anke kjennelsen. 

Les mer: Discovery saksøker staten - vil stanse nytt reklameforbud

Medietilsynet: - Klare til å gå i gang
Mens Discovery har varslet at de vil sende bettingreklame som tidligere, har Nordic Entertainment Group valgt å droppe disse annonsørene.

Så langt i år har ikke Medietilsynet ført tilsyn med bettingreklame på TV, forteller direktør Mari Velsand til Kampanje, men det er nært forestående.

- Vi har forberedt oss på den nye tilsynsoppgaven vi har fått, og er klare til å gå i gang med kontroller for å undersøke om det blir videresendt pengespillreklame i strid med norsk regelverk fra norske distributører. Dersom vi finner brudd på regelverket, kan Medietilsynet fra 1. januar gi distributørene pålegg om å fjerne eller hindre tilgangen til den ulovlige markedsføringen. Medietilsynet kan også ilegge distributørene tvangsmulkt, enten løpende eller som et engangsbeløp.

- Hvordan kommer dere til å føre tilsyn med dette fremover?

- Vi kommer til å initiere kontroller selv. I tillegg kommer vi vil å undersøke nærmere dersom vi får konkrete tips om regelbrudd.

- Har dere mottatt klager på slik reklame etter at loven trådte i kraft? 

- Medietilsynet har så vidt jeg er kjent med ikke fått klager eller tips om dette etter at regelendringen trådte i kraft fra nyttår.