DN- og Morgenbladet-eieren NHST legger frem sine tall for årets fjerdekvartal og året 2019 etter et styremøte fredag ettermiddag. Det viser at konsernet med sine norske og internasjonale operasjoner gikk med tap i 2019. Underskuddet for hele året endte før skatt på 56 millioner kroner. Det var en betydelig forverring sammenlignet med 2018 da tilsvarende resultat, også den gang  et underskudd, ikke var på mer enn rundt ni millioner kroner.

- Året 2019 har vært utfordrende for NHST Media Group, sier konsernsjef Hege Yli Melhus Ask i NHST Media Group i kvartalsrapporten. 

Ser en på omsetningen i gruppen så endte den på snaue 1,2 milliarder kroner, det var rundt 100 millioner kroner ned sammenlignet med omsetningen i 2018 på nesten 1,3 milliarder kroner.  

Les også større intervju med Melhus Ask her:  Ferdig med et av «de tyngre årene»: - Går inn i 2020 som lønnsomt mediekonsern

I fjerdekvartalsrapporten heter det at «virksomheten var, i likhet med resten av året, preget av et krevende marked med økende konkurranse og stadige endringer». Konsernet sliter i det papirbaserte markedet med lavere etterspørsel etter papirprodukter og synkende annonseinntekter for tradisjonelle medier.

På slutten av året ble det gjennomført en større omorganisering i Dagens Næringsliv som innebar en nedbemanning på 25 årsverk. Også søsteravisen Morgenbladet måtte igjennom en bemanningsreduksjon.

Ser en på resultatene i det segmentet som heter «Norske Publikasjoner» viser fjerdekvartalstallene ikke så mye spor til bedring. Driftskostnadene fortsatt å øke noe og driftsresultatet falt fra 9,8 millioner kroner i fjerdekvartal i 2018 til 2,6 millioner i tilsvarende kvartal i 2019.

- For å møte et marked preget av omfattende endringer og økende konkurranse har vi iverksatt lønnsomhetstiltak i alle deler av organisasjonen, parallelt med investeringer i kompetanse- og teknologiutvikling for å sikre konkurransekraften vår. Det er tilfredsstillende å se at dette gir resultater i form av økte inntekter fra digitale flater og en redusert kostnadsbase, sier Melhus Ask. 

Driftskostnadene i konsernet falt i 2019 med nesten 80 millioner kroner og driftsresultatet endte dermed på minus 38,6 millioner kroner. 

Her ser du årsresultatet til NHST-konsernet for 2019. Alle tall i MNOK. 

NHST 2019 2018 Endring i %
Omsetning 1.199,3 1.293,5 - 7,2
Driftsresultat - 38,6 - 14,8 -
Resultat før skatt - 56,1 - 9,1 -