Et av landets største mediekonsern, Polaris Media, legger fredag morgen frem sine kvartalstall for slutten av året og de viser at selskapet med sine virksomheter i Norge og Sverige jobber godt på kostnadssiden. Polaris Media avsluttet fjoråret med ett brutto driftsresultat på 59 millioner kroner, opp fra 49 millioner kroner året i forveien. Det ga en driftsmargin på 8,1 prosent.

«Kostnadene ble i fjerde kvartal redusert med fire prosent.  Dette var i stor grad et resultat av reduserte lønns- og andre driftskostnader knyttet til omorganisering og effektivisering av distribusjonsvirksomheten i Stampen Media», skriver Polaris i en børsmelding fredag morgen

Økningen i overskuddet kommer til tross for et fall i inntektene. I kvartalsrapporten skriver Polaris Media at «det var god vekst i både abonnementsinntektene og digitale annonseinntekter, spesielt drevet av den norske virksomheten», men det ble likevel en nedgang i omsetningen på tre prosent fra 748 millioner kroner til 729 millioner kroner.

For som sin eier Schibsted sliter også Polaris Media på det svenske annonsemarkedet. I Sverige var det en inntektsnedgang i fjerde kvartal på 18 millioner kroner i hovedsak som følge av nedgang i annonseinntektene og omstrukturering i distribusjonsvirksomheten.

Det svenske annonsemarkedet har i 2019 hatt et mer krevende konkurransebilde enn det norske markedet, skriver Polaris.

- Annonsemarkedet i Sverige har vært krevende også i fjerde kvartal. I Sverige jobbes det med tiltak for å snu den negative utviklingen på annonsesiden, sier konsernsjef i Polaris Media, Per Axel Koch.

Det norske mediekonsernet har beveget seg inn på det svenske markedet gjennom kjøpet av Stampen Media. I rapporten skriver Polaris Media at «de har kommet godt i gang med omstillingsarbeidet og leverte positive resultater i fjerde kvartal».

- Den svenske delen av konsernet viser god resultatvekst i fjerde kvartal, i hovedsak som følge av kostnadsbesparelser i forbindelse med omorganisering og effektivisering av distribusjonsvirksomheten. Vi ser at tiltakene gir gode resultater, og vi tror den positive utviklingen vil fortsette også kommende år, sier Koch.

Konsernsjef Koch mener videre det er en «god inntektsutvikling i den norske delen av konsernet, spesielt innen abonnementsinntekter og digitale annonseinntekter.»

- Fjerde kvartal viser en stabil inntektsutvikling i den norske delen av konsernet, med spesielt god utvikling i abonnementsinntektene og de digitale annonseinntektene. Som følge av noe økte kostnader, viser fjerde kvartal en mindre resultatnedgang sammenlignet med fjoråret, sier Koch.

For den norske delen av virksomheten gikk resultatet tilbake med to millioner kroner til 41 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor.

Fra og med første januar i år ble Polaris Media enda større. Den 18. november 2019 inngikk Polaris Media endelig og bindende avtaler med Agderposten Medier, Schibsted Norge og Schibsted Distribusjon om etablering av et nytt regionalt mediehuskonsern på Sørlandet med virkning fra 1. januar 2020.

- Vi gleder oss over å ha blitt hovedaksjonær i et nytt regionalt mediehuskonsern på Sørlandet. Polaris Media Sør vil bestå av sterke regionale og lokale mediehus med solid historikk, der dyktige medarbeidere har klart å skape ledende brukerposisjoner og sterkt engasjement i Agder og Telemark. Etableringen vil bidra til å forsterke Polaris Media sin posisjon som en nasjonal aktør i det norske mediemarkedet, sier Per Axel Koch.

Her kan du se tallene til Polaris Media for årets fjerdekvartal i 2019. 

Polaris Media* 2019 2018 Endring i %
Omsetning 729 405,3  
Driftsresultat 46,5 42,9  
Resultat før skatt - 9,7 23,3  

*Polaris Media sluttførte oppkjøpet av Stampen Media 25. april 2019. Stampen Media ble fra samme dato et datterselskap av Polaris Media og resultatet fra 25. april inngår i 2019 tallene