Kulturdepartementet legger i dag frem et forslag til ny lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier, også kalt medieansvarsloven.

– Vi ser i dag at demokratiet og den offentlige samtalen utfordres på mange områder. Desinformasjon, hatefulle ytringer og andre utviklingstrekk truer den åpne og frie samfunnsdebatten som demokratiet vårt bygger på. Redaktørstyrte medier som vi kan ha tillit til er her en viktig del av forsvarsverket. Derfor er det nødvendig å verne om redaktørinstituttet for å sikre den frie og uavhengige journalistikken, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande i en pressemelding.

Det nye lovforslaget tar sikte på å samle regler om rettslig ansvar og redaksjonell uavhengighet på medieområdet i en ny teknologinøytral særlov. Redaktøren får en særlig uavhengig stilling og tar et utvidet rettslig ansvar for innholdet.

Du kan lese lovteksten her

- Vi er godt fornøyd med at departementet nå fremmer et forslag til en helt ny medieansvarslov, en lov som er utformet langs de hovedlinjer vi har ønsket og som trekker opp grensene for redaktørenes frihet og ansvar på en fornuftig og forutsigbar måte, sier Norsk Redaktørforenings generalsekretær, Arne Jensen.

Han håper på bred oppslutning i Stortinget, som nå skal behandle forslaget.