Historisk sett har radiolyttingen ligget stabilt høyt i Norge selv i et stadig mer fragmentert medielandskap. Radio har stått seg godt gjennom alle nye medietilbud som har kommet til gjennom årenes løp, og har gang på gang motbevist påstander om «radioens død». Det skjedde både ved inntoget av tv-mediet på 60-tallet, da CDer kom på 90-tallet, da musikkstreaming kom på 2000-tallet, og nå senest etter slukkingen av det nasjonale FM-nettet.  

Det har vært en opphetet debatt rundt slukking av FM-nettet, men på tross av en del negativ omtale, viser flere undersøkelser at radio fortsatt står fjellstøtt i den norske befolkningen.

I NRKs årlige profil- og omdømmeundersøkelse sier 57 prosent av befolkningen at radio er ganske, eller meget viktig for dem. For befolkningen totalt er dette uendret sammenlignet med året før FM-slukking (2017). Bryter vi ned på aldersgrupper ser vi en særlig positiv utvikling blant de unge mellom 15 og 29 år.

Med digitaliseringen av radiomediet har tilbudet i Norge blitt utvidet fra fem til over tretti riksdekkende kanaler. Økningen i antall kanaler har ført til et mer fragmentert lyttermønster. I 2018 sto de nye radiokanalene, som ikke eksisterte da Norge kun hadde FM-distribusjon, for hele 35 prosent av lyttingen.

Da den offisielle nasjonale radiomålingen skulle ut på anbud i 2018 ble det raskt identifisert et behov for en måling som var tilpasset den nye radiohverdagen med fragmentert lytting. Etter en grundig anbudsprosess ble Nielsen Media Research tildelt kontrakten for ny offisiell audiomåling fra 1.1.2019. Målemetodikken fra tidligere måling ble videreført, men med en ny, oppdatert versjon av selve måleenheten (PPM). 

I den nye målingen er panelet doblet fra 1000 til 2000 panellister. Dette var nødvendig blant annet for å sikre valide tall for mindre radiokanaler. Som for alle andre målinger betyr selv små endringer i metodikk, rekruttering eller editeringsregler at det bør vises forsiktighet med å sammenligne tall fra ny og gammel måling. Etableringen av denne nye målingen er derfor å anse som et nytt referansepunkt og en ny start for audiomåling i Norge.

Utviklingen gjennom 2018 og frem til i dag viser både lenger lyttertid og høyere befolkningsdekning enn tidligere målt. Ser vi på 2018 isolert, som var første hele år etter FM-slukking, viste den offisielle radiomålingen fra Kantar at radiolyttingen økte fra 56,9 prosent daglig dekning i januar til 58,3 prosent i desember.

Denne veksten underbygges også av andre undersøkelser. I følge Digitalradioundersøkelsen (DRU) foretatt av Kantar i mars 2019 er hele 93 prosent av lyttingen nå digital, dette er en økning fra 86 prosent i første kvartal 2018.

Også ifølge Kantars spørreundersøkelse om radiolytting (CATI) rapporteres en vekst etter slukking og inn i 2019. Når spurt sier 62 prosent av alle nordmenn at de lytter daglig på radio i januar/februar 2019, mot et snitt på 59 prosent i 2018.

Det er altså flere undersøkelser som forteller den samme historien. Radiolyttingen er på oppadgående etter å ha vært stress-testet gjennom FM-slukkingen.

Den nye offisielle nasjonale audiomålingen fra Nielsen viser i første kvartal en daglig dekning på 65,5 prosent, noe som nesten er på nivå med daglig radiolytting før slukkingen startet. Med ca. tre millioner daglige lyttere befester radio sin posisjon som et av de største dekningsmediene i Norge. 

Tar vi et dypdykk inn i tallene i Nielsens nye undersøkelse finner viat det er ca. 4,1 millioner nordmenn som lytter til radio ukentlig. I gjennomsnitt lyttet hver nordmann hele 94,5 minutter daglig på radio i første kvartal. Hvorav ca. 63 minutter gikk til NRK og ca. 31 gikk til de kommersielle. Dette innebærer at NRK har 66,8 prosent av lyttingen og de kommersielle har 33,2 prosent.

Andelsfordelingen mellom kanalgrupperingene er mer eller mindre i tråd med det vi så i den forrige offisielle målingen.