Nok en gang settes finansieringen av norske tv-produksjoner under press. Denne gangen på grunn av at regjeringen vil forby spillreklame på norske skjermer. Et flott tiltak, vil nok mange mene.

For oss handler ikke denne debatten om spillreklame. Det handler om at opptil en halv milliard kroner til innkjøp av norske produksjoner kan bli borte. Vi forstår at det ligger gode intensjoner bak forslaget. Samtidig må regjeringen ta inn over seg at dette vil gå utover det norskproduserte innholdet på våre skjermer. 

Virke Produsentforeningen har tre ønsker til regjeringen:

1) For det første vil vi oppfordre til at Kulturdepartementet går en ekstra runde og sørger for at ringvirkningene lovforslaget vil få er tilstrekkelig utredet før saken kommer på høring.

2) For det andre må vi få en reell omstillingsfase. Tv-produksjoner har lang planleggingshorisont, og et forsert lovframlegg kan lamme store deler av bransjen både på kort og lang sikt.

3) For det tredje er det viktig at det ikke innføres tiltak som fjerner store deler av produsentenes levebrød uten at det erstattes med noe annet. Vi etterlyser derfor nye finansieringsløsninger for bransjen. En lavthengende frukt er å innføre medfinansieringstiltak, som kan sørge for at også strømmetjenesteaktørene forpliktes til å bidra til produksjon av nytt norsk innhold.Medfinansieringstiltak er en inngangsbillett til bredere privat finansiering, som et supplement til det offentlige tilskuddet. Helt i tråd med regjeringens politikk.

En bransje i medvind kan slik bli en bransje med bråstopp.

Norske innholdsprodusenter eren profesjonell bransje som sørger for at vi kan holde oss med originalt kvalitetsinnhold på vårt eget språk, et mangfold av innhold laget for hele bredden av norske seere, levert på mange kanaler. Stortingsmeldingen om spillpolitikk, «Alt å vinne», påpekte at tiltak mot pengespillreklame vil kunne få negative økonomiske konsekvenser for de tv-kanalene som finansierer driften gjennom å sende slik reklame, og at dette i sin tur kan få konsekvenser for mediemangfoldet. Produksjonsselskapene blir dermed uforskyldt gisler i en situasjon der de har alt å tape.

I kulturmeldingen beskrives en norsk økonomi i omstilling. Meldingen viser til at den framtidige velferden vår er avhengig av at vi klarer å utvikle nye forretningsområder og inkludere flere i arbeidslivet. Og den snakker varmt om at kulturell og kreative næring kan medvirke til vekst, verdiskaping og sysselsetting – og til nyskaping og innovasjon.

Her er vi i ferd med å få en situasjon der det motsatte vil skje. Verdiskapingen i vår del av den kreative næringen vil gå ned. Mange arbeidsplasser vil gå tapt. Risikoviljen vil gå ned, og føre til mindre nyskaping og innovasjon. En bransje i medvind kan slik bli en bransje med bråstopp.

Forslaget om å forby spillreklame må sees i en større sammenheng, og regjeringen må se på kompenserende tiltak før forbundet trer i kraft, slik at store deler av finansieringen av norskprodusert innhold ikke fjernes før den erstattes med andre løsninger. Da trenger verken tv-underholdningen eller arbeidsplassene i bransjen å stå på spill.