I ettermiddag kunne Erna Solberg presentere den nye politiske plattformen som er et resultat av forhandlingene mellom Høyre, Frp og Venstre.

Den blågrønne regjeringsplattformen staker ut en mediepolitisk kurs som ifølge partiene skal legge til rette for ytringsfrihet, pressefrihet og informasjonsfrihet, for god nyhetsproduksjon over hele landet, og en bredt anlagt offentlig samtale i det digitale mediesamfunnet.

- Mediepolitikken skal stimulere til innovasjon og nyskaping, og samtidig opprettholde den frie pressens tradisjoner og grunnverdier i en ny tid. Regjeringen vil ha en mediestøtte som er forutsigbar, ubyråkratisk og med størst mulig avstand til politiske myndigheter. Regjeringen vil verne om det åpne nettet, samtidig som personvernhensyn og opphavsrettigheter ivaretas, heter det. 

Hele den nye regjeringsplattformen kan du lese her.

Dette vil den blågrønne regjeringen gjøre:

  • Sikre NRK som et ikke-kommersielt allmennkringkastingstilbud av høy kvalitet.
  • Arbeide for at NRK i minst mulig grad svekker aktivitetsgrunnlaget til medier som henter sine inntekter i markedet.
  • Vurdere tilpasning av NRK-plakaten slik at den ivaretar hensynet til mediemangfold i en digital verden.
  • Opprettholde mediemangfoldet og muligheten for alternative og reklamefinansierte allmennkringkastingstilbud.
  • Modernisere mediestøtten for å sikre et mangfold av utgivelser på ulike plattformer, norsk journalistisk innhold, og videreføre innovasjonsordningen for digital medieutvikling.
  • Fjerne dagens lisens og endre finansieringsmodellen for NRK slik at den er mer fremtidsrettet, sikrer redaksjonell uavhengighet og legitimitet, styrker den sosiale profilen og er enkel og ubyråkratisk. Det skal vurderes å samle all mediestøtte i én ordning.
  • Vurdere om produksjoner der NRK selv eier opphavsretten skal gjøres digitalt tilgjengelig under fribrukslisens.
  • Arbeide for at internasjonale medieaktører som opererer i Norge må forholde seg til norske konkurransevilkår.
  • Fremme en ny lov om medieansvar der kildevernet og redaktøransvaret vurderes.
  • Håndheve prinsippet om nettnøytralitet slik at internett gir like mulighet for alle og bidrar til mediemangfold.

- Vi er tilfredse
Norsk Redaktørforening ved generalsekretær, Arne Jensen, er «tilfredse» med den nye regjeringens politikk.

- Vi er tilfredse med at den nye regjeringen er innstilt på å sørge for en mediestøtte som er forutsigbar, ubyråkratisk og som i størst mulig grad har avstand til politiske myndigheter. Nå håper vi regjeringen sørger for å sette i verk forslagene fra mediemangfoldsutvalget og at de skjønner at det haster, sier Arne Jensen.

Redaktørforeningen registrerer at mange av de øvrige innsatspunktene handler om NRK og forholdet mellom NRK og de øvrige mediehusene.

- Det er viktig at det ikke lages systemer som griper inn i den redaksjonelle friheten til NRK. Vi har forståelse for at mange kommersielle mediehus er opptatt av NRKs rolle og posisjon, men vil samtidig understreke at en svekket allmennkringkaster ikke nødvendigvis styrker de øvrige mediehusene.