Samtidig som den norske mediebransjen samles på Nordiske Mediedager i Bergen, slipper Mediebedriftenes Landsforening (MBL) en ny rapport som blottlegger skjevhetene mellom nordiske og globale aktører med hensyn til skattlegging.

Konsulentselskapet PwC står bak rapporten med navnet «Unequal taxation in a digital world – a challenge for the Nordic media industry», som de har gjort på oppdrag fra MBL og deres nordiske søsterforeninger.

- Utfordringene knyttet til beskatning av digitale produkter og tjenester kommer bare til å øke i fremtiden med den vekst vi ser på de ulike markedsplassene. Det er vanskelig for myndighetene å holde følge med utviklingen og ligge i forkant med lokale og globale rammebetingelser, sier Eivind Nilsen, partner i PwC til Kampanje.

Rapporten ser nærmere på det tverrnasjonale arbeidet med å utforme mer rettferdig skattlegging av globale aktører, men PwC mener det er tvilsomt at disse tiltakene vil gi effekt av betydning for de nordiske landene.

- Vanskelig å løse internasjonalt
Et av tiltakene Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling(OECD) har kommet med i handlingsplanen Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), er å knytte mer av de globale aktørenes nasjonale inntekter til deres lokale kontorer. De nordiske landene har nemlig bare rett til å skattlegge inntekter som kan knyttes til aktørenes faste driftssted i hvert enkelt land, og det er ikke gjennom disse kontorene at de store pengestrømmene går.

Problemet, slik PwC ser det, er at de globale aktørene ikke er avhengige av å ha et fast driftssted overhodet for å fortsette å hente penger fra det nordiske markedet. Dermed kan det være opp til de nordiske myndighetene å utrede hvorvidt det er nødvendig å innføre nasjonale tiltak for å sikre rettferdig konkurranse mellom globale og nordiske medieaktører.

- Slik det ser ut nå er det vanskelig å få løst det fullstendig internasjonalt gjennom de nye BEPS-tiltakene. Mye tyder på at det derfor bør tas lokale initiativer for å undersøke ulike muligheter for å få til en utjevning, sier Nilsen.

- Hvordan skal man klare å identifisere hva som er nasjonal omsetning og hva som er internasjonalt?

- Per i dag er det vanskelig å definere den internasjonale omsetningen. En vei kan være å gå på kundesiden og se på innkjøp. Noen relevante lokale initiativer har også valgt dette som utgangspunkt for utjevning, sier Nilsen.

- Betydelig beløp
Ifølge anslag fra PwC risikerer Norge å gå glipp av flere hundre skattemillioner årlig med dagens skattlegging.

- Totale årlige digitale reklameinntekter i Norge i dag estimeres til cirka 7,9 milliarder i henhold til IRM. Av dette forventes globale aktører å utgjøre omtrent 4 milliarder i henhold til Mediemangfoldsrapporten. Med en skattesats på 24 prosent for 2017 vil dette utgjøre et betydelig beløp, men husk her at dette er en nettobeskatningssats etter at kostnader er trukket fra inntekten. Med andre ord vanskelig å estimere eksakt, men uansett betydelig beløp. Omfanget forventes å øke fremover, sier Nilsen.

Ekspansjonen til de globale aktørene på det norske markedet skjer på bekostning av norske nyhetsmedier, som har mistet rundt tre milliarder kroner i reklameomsetning siden 2008, viser rapporten «Kampen om reklamekronene», som er skrevet av Nordicom på oppdrag fra Nordisk ministerråd, og som Kampanje tidligere har omtalt.

Les mer: Nå raser Facebook og Google forbi alle norske medier i reklameinntekter (abonnement)

MBL: - Må køle på
Administrerende direktør i MBL, Randi S. Øgrey, kaller rapporten en vekker.

- Dette er en skikkelig stadfesting av at spillereglene ikke er tilpasset den globale økonomien som vi nå ser konturene av. Det er en viktig og en veldig grundig gjennomgang som viser at selv om det jobbes med dette, så gir det ikke resultater med mindre man køler skikkelig på, sier Øgrey.

MBL-sjefen mener mediebransjen er «first movers» i en utvikling som kommer til å omfatte hele økonomien.

- Norske myndigheter må sammen med sine nordiske kolleger aktivt arbeide for å endre internasjonale regler. Det er også viktig at det kommer nasjonale tiltak på plass som sikrer grunnlaget for levedyktige norske medievirksomheter, sier Øgrey.

- Hvordan vil nye skatteregler gjøre norske medievirksomheter mer levedyktige, dersom de ikke påvirkes av endringene?

- Man kan tenke mye kreativt rundt hvordan man rigger disse skattereglene, men hovedmålet for oss er å få rettferdig konkurranse. Det er kjempeviktig. I tillegg ligger Mediemangfoldutvalget sin rapport der, som sier noe om hvilke virkemidler man kan sette i gang, sier Øgrey.

- Da mener du å tilbakeføre skatteinntekter fra internasjonale giganter til norske medievirksomheter?

- Det er en debatt som pågår. Nå har vi fakta på bordet, godt dokumentert. Nå må vi legge presset på de globale aktørene og se at de oppfører seg.

- Oppfatter du regjeringen tar utfordringen på alvor?

- Foreløpig er det mye prat, men det er positivt at statsministeren selv vil lede digitaliseringsutvalget de nå har satt ned, og det er et prisverdig initiativ kulturministeren har tatt i samarbeid med Nordisk ministerråd. Samtidig haster det med å brette opp ermene.