Pressens Offentlighetsutvalg (POU) har undersøkt departementenes og Statsministerens kontors journalføring og publisering av journalposter i Offentlig elektronisk postjournal. Resultatet ble lagt frem på et arrangement i regi av Norsk Presseforbund i dag.

POU har sett nærmere på hvor lang tid 15 departmeneter bruker på å journalføre og publisere dokumenter i Offentlig elektronisk postjournal (OEP), og lagt til grunn at taket fra dokumentdato til publisering bør være fire virkedager. Ettersom departementene ifølge offentlighetsloven er pålagt å overføre journalposter til OEP bare én gang i uken, har POU satt en grense på åtte virkedager for å vurdere hvem som opererer innenfor lovens grenser. Departmenter som bruker lenger tid enn det, mener POU har en kritikkverdig og lovstridig praksis.

Konklusjonen er at 13 av 15 departementer har en praksis POU mener er kritikkverdig og lovstridig.

Mens Justisdepartementet kommer verst ut, bruker Statsministerens kontor i snitt færrest virkedager, selv om også bruker mer enn åtte dager.

- Siden de er i så dårlig selskap, får de ståkarakter av oss, sier Siri Gedde-Dahl, leder for Pressens Offentlighetsutvalg.

Her er hovedfunnene i rapporten:

  • Justis- og beredskapsdepartementet er «versting» med et snitt på 39,4 virkedager fra dokumentdato til publiseringsdato.
  • Barne- og likestillingsdepartementet tar neste jumboplassering med et snitt på 21,9 virkedager.
  • De tre departementene Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet ligger mellom 17,5 og 18 virkedager i snitt.
  • Statsministerens kontor (SMK) kommer best ut med et snitt på 8,8 virkedager, etterfulgt av Samferdselsdepartementet med 8,9 og Kommunal- og moderniseringsdepartementet med 9,9 virkedager.
  • Dataene er hentet inn over en periode på drøyt halvannet år, fra januar 2015 til og med august 2016.

Justisdepartementet var ikke tilstede på arrangementet, men har svart følgende på kritikken på Norsk Presseforbunds nettsider:

- JD er ett av de departementene med størst sakstilfang og antall innsynsbegjæringer i departementsfellesskapet. Departementet har de siste to årene hatt stor oppmerksomhet på å etablere en mer stabil driftssituasjon i Seksjon for dokumentforvaltning for å sikre en akseptabel restansesituasjon. Departementet har høy oppmerksomhet på etterlevelse av departementets interne retningslinjer for å sikre en journalførings- og innsynspraksis i tråd med lovverkets formål. Departementet vil fortsette dette arbeidet, og vil i 2017 ha innsynshåndtering, herunder journalføring, som ett av sine satsingsområdet i den interne kompetanseutviklingen.