- Vi ser en økende tendens til at jenter og kvinner blir utsatt for trakassering og overgrep på digitale arenaer, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm til NTB.

Tirsdag publiserte ombudet en rapport til FN om hvordan Norge etterlever sine forpliktelser etter kvinnekonvensjonen (CEDAW).

Ifølge rapporten har fremveksten av sosiale og digitale medier ført til nye arenaer for å utøve trakassering av og overgrep mot kvinner. Ombudet mener regjeringen mangler «en effektiv tilnærming for å forebygge hatytringer og digital vold mot jenter og kvinner.»

- Vi er usikre på om det eksisterer et tilstrekkelig juridisk vern. Vi er opptatt av at jussen på området blir gjennomgått. Det er mangel på både kunnskap og ressurser på feltet.

Digital trakassering og vold omfatter blant annet spredning av nakenbilder, hevnporno, digital trakassering og vold. Hatefulle ytringer rammer flest på digitale arenaer, i form av blant annet negative utsagn om utseende, og trusler om seksuell vold. Kvinner i offentligheten er særlige utsatte grupper.

- Mange av disse handlingene har så alvorlige konsekvenser at de kan likestilles med fysisk vold. Det følger så mye ubehag og kommentarer. Dette er også et demokratiproblem, at noen stemmer trekker seg tilbake på grunn av dette.

Både politi og rettsvesen mangler kunnskap og ressurser til å ivareta rettssikkerheten til kvinner som utsettes for kjønnsbasert digital vold, ifølge rapporten.

Ombudet mener at staten også bør gjennomgå ansvarsforholdet mellom offentlige og private aktører som internettleverandører, telefonselskaper og videreformidlere av digitalt materiell.

Kvinnekonvensjonen ble vedtatt av FN i 1979, og Norge ratifiserte konvensjonen i 1981. Ombudet har lovfestet ansvar for å føre tilsyn med at norsk lov, politikk og forvaltningspraksis samsvarer med CEDAW.