Kampanje har i dag fått tilgang til en helt ny NHH-rapport som har undersøkt «hensiktsmessigheten av å øremerke statsstøtte til nyhetsproduksjon på en lineær kommersiell allmenkringkaster lokalisert i Bergen». Rapporten, som er bestilt av Discovery Networks, har fått tittelen «Markedssvikt i nyhetsproduksjon» - med det retoriske spørsmålet «Er statsstøtte til en lineær reklamefinansiert allmennkringkaster et velegnet virkemiddel?».

Professorene Hans Jarle Kind og Øystein Foros stiller i rapporten en rekke kritiske spørsmål om en modell som innebærer at det gis statsstøtte til en kommersiell allmennkringkaster med lineære tv-nyheter. 

«Det er vanskelig å utarbeide kontrakter som sikrer at en eventuell statsstøtte til en spesifikk kanal faktisk brukes i henhold til politiske intensjoner. En indikasjon på dette er at avtalene TV 2 tidligere har hatt, ikke har hindret nedbygging av allmennkringkasterfunksjonen. Blant annet har vi de siste årene sett en betydelig reduksjon av debattprogrammer på TV 2. Videre har journalistiske oppgaver blitt flyttet fra Bergen til Oslo,» skriver professorene i rapporten.

TV 2-sjef Olav T. Sandnes kommenterer rapporten overfor Kampanje:

- Jeg har så vidt rukket å lese deler av rapporten, men jeg registrerer at det som står der er en anerkjennelse av den samfunnsnytten kommersiell allmennkringkasting har. Men så er det også noen betraktninger rundt TV 2s økonomi og noen tall her som vi ikke kjenner oss helt igjen i, sier han.

Les hele saken: Sandnes: - Kjenner oss ikke igjen tallene

Sår tvil rundt statsstøtte
Kind og Foros mener en svakhet med dagens TV 2-modell er at store deler av befolkningen - det vil si yngre seere - faller utenfor.

- Subsidiering av TV 2 vil ikke endre på dette bildet, hevder professorene.

De mener også at det er tvilsomt om en slik statsstøtte vil være god bruk av offentlige penger. Selv om forskerne ikke direkte avviser en kommersiell allmennkringkastermodell, mener de at det er grunn til å reise spørsmål om statsstøtte til nyhetsproduksjon er et treffsikkert virkemiddel.

De går med andre ord langt i å sable ned en modell der staten subsidierer TV 2-nyhetene.

Kommer med TV 2-forslag mandag
Når det gjelder TV 2 posisjon i tv-markedet, mener Kind og Foros TV 2 har markedsfordeler som er blitt dårlig belyst i debatten. Rapporten argumenterer både med at TV 2 henter ut millionbidrag i momsfritak på nyhetsprodukter og med at TV 2 henter ut høyere reklamepriser enn sine kommersielle konkurrenter som følge av nyhetsprofilen.

Rapporten kommer noen uker før kulturminister Linda Hofstad Helleland skal legge frem en stortingsmelding om ulike modeller for kommersiell allmennkringkasting. Etter det Kampanje har grunn til å tro blir den nye NHH-rapporten mat for det regjeringsoppnevnte Mediemangfoldsutvalget. Utvalget, som ledes av Fritt ord-direktør Knut Olav Åmås, skal komme med sine vurderinger mandag 17. oktober. TV 2-sjef Olav Sandnes og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sitter også i utvalget. Etter at TV 2 i begynnelsen av august unnlot å søke forlenget avtale om allmennkringkasting, har statsråden bedt utvalget om få fortgang i arbeidet.

Les mer: TV 2 søker ikke på regjeringens tv-avtale

Les mer: Hildrum: - Bekymret for TV 2s fremtid

Mener TV 2 har inntektsfortrinn
Foros og Kind stiller spørsmål ved om det er kommersielt lønnsomt for TV 2 å bevege seg bort fra dagens programprofil med nyheter. De viser til at TV 2 har 20,8 prosent unike seere som ikke ser på TVNorge i løper av uken, mens TVNorge kun når 7,1 prosent unike seere. TV 2 har også betydelig flere seere som overlapper med NRK1 enn TVNorge gjør.

«NRK er en mektig konkurrent i kampen om seerne, men de selger ikke de øynene de fanger til annonsørene. Derfor vil kommersielle kanaler kunne selge seere som overlapper med NRK, men ikke med andre kanaler, som eksklusive seere til annonsørene. Dette gir et direkte inntektsfortrinn for TV 2 med dagens programprofil,» skriver forskerne.

De konkluderer med at TV 2 derfor sitter i en «premiumposisjon» i reklamemarkedet og kan ta seg betalt 20 prosent eller mer for hvert par øyne de leverer til annonsører, til tross for at seerne er noe eldre enn på TVNorge og TV3.

Slakter TV 2s kostnadskultur
Foros og Kind spekulerer også i om TV 2 kan hente ut millioner i momsfritak på nyhetsabonnementene sine.

«I alle de ulike Sumo-produktene har TV 2 inkludert en nyhetspakke (man kan for eksempel ikke kjøpe tilgang til sportspakken uten tilgang til nyheter). Så vidt vi har bragt i erfaring, har TV 2 verdsatt nyhetspakken til 99 kroner per måned. Av denne grunn nyter TV 2 godt av helt eller delvis momsfritak for alle Sumo-produktene. Dette indikerer at hvis filmpakken koster 179 kroner per måned, så er det kun 80 kroner av dette beløpet som TV 2 må svare moms for,» skriver Foros og Kind.

NHH-professorene kommer også med ramsalt kritikk av kostnadskontrollen i TV 2:

«TV 2 er i dag i en storstilt økonomisk omstillingsprosess med behov for store innsparinger, men merkostnadene ved nyhetsproduksjon skal ikke overdrives. TV 2 opplyser at de skal kutte 350 millioner i kostnader frem til 2020 uten vesentlige endringer i profilen. Dette tyder på at det har vært et betydelig slakk i TV 2 i form av manglende kostnadskontroll. Det sier imidlertid mer om kostnadsstyring enn om grunnleggende kostnadsfaktorer».

Les også: Slik rammer kuttene TV 2-nyhetene

Les også: TV 2 tilbyr igjen alle ansatte sluttpakke

Stikk i strid med Bjørnenak-rapport
Rapporten står i skarp kontrast til en annen NHH-utredning av de økonomiske konsekvensene av TV 2s avtale med staten. Rapporten, som ble utført av professor Trond Bjørnenak ved NHH på oppdrag fra TV 2, slo fast  i 2014 at nyheter og allmennkringkasteroppdraget var svindyrt for TV 2. Bjørnenak hevdet at allmennkringkastingen vil i stadig større grad sette marginene under press for det Egmont-eide tv-konsernet.

NHH-professor Trond Bjørnenak  understreket at et TV 2 uten statsavtalen - med sine forpliktelser og begrensninger - kunne oppnådd samme lønnsomhet som TVNorge. Et TV 2-resultat med TVNorge-marginer ville gitt et resultat på 637 millioner kroner i 2011, 724 millioner i 2012 og 582 millioner i 2013. Det er mellom 318 og 445 millioner kroner høyere enn de faktiske resultatene de siste tre årene, viste rapporten.

Les også: Kunne tjent 724 mill. med TVNorge-margin

Les mer: Taper stort på TV 2-nyheter

Tror ikke på at nyhetsproduksjon blir dyrere
NHH-forskerne mener rapporten til deres kollega har blitt mistolket av aktørene i etterkant og at formålet med hans rapport ikke er å fastsette eksakte kostnader knyttet til nyhetsproduksjon fra Bergen.

«Til tross for at Bjørnenak klart understreker dette i sin rapport, ser vi at TV 2 og politikere ved flere anledninger omtaler Bjørnenak (2014) som om det er en fullstendig og konkret analyse av TV 2s merkostnader (og merinntekter) av nyhetsproduksjon delvis lokalisert i Bergen.»

Foros og Kind stiller også spørsmål ved påstanden i Bjørnenak-rapporten om at kostnadene knyttet til nyhetsproduksjon er stigende. Forskene mener tvert imot at ny teknologi bør gi store besparelser til TV 2.

«Det er det siste som bør legges til grunn med hensyn til offentlige eventuelle støtteordninger.»

- Statsstøtte til eierne og Sumo-satsing
Avslutningsvis spekulerer forskerne i at TV 2 vil bruke store deler av en statsstøtte på følgende:

  • Økt utbytte til den danske TV 2-eieren Egmont
  • Økt oppkjøp av sportsrettigheter
  • Økt satsing på Sumo og den digitale virksomheten

Professorene Hans Jarle Kind og Øystein Foros legger ikke fingrene imellom:

«Det virker utopisk å tro at politikerne med noen rimelig grad av sikkerhet kan anslå TV 2s ressursforbruk på nyheter om de ikke får støtte. Og selv om det mot formodning skulle være tilfelle, er det tvilsomt om de vil være i stand til å formulere etterprøvbare mål som faktisk vil presse TV 2 til å bruke midlene på lineær nyhetsformidlingen dersom kanalen skulle ha ønsker om å bruke midlene på en annen måte.»

«Da gjenstår spørsmålet om TV 2 faktisk vil ønske å bruke store deler av en eventuell statsstøtte til lineær nyhetsproduksjon. Det er mye som tilsier at det ikke vil være tilfelle. Kanskje vil de opprettholde noe mer virksomhet i Bergen enn de ellers ville gjort, men som påpekt er det uansett lite sannsynlig at de vil forlate sin nyhetsprofil.»

Les også: Disse kan bli ny TV 2 Sumo-sjef (abonnement)

Les også: Ny Sumo-sjef skal jage den neste TV 2-milliarden  (abonnement)