Etter behandlingen av Stortingsmeldingen om allmennkringkasting oppfatter NRK å ha fått et nytt styringssignal som innebærer forutsigbarhet og kostnadsdekning for lønns- og prisvekst, skriver kringkastingssjefen i det årlige lisensbreve som nå er sendt fra NRK til Kulturdepartementet.

NRK ber Kulturdepartementet øke kringkastingsavgiften i 2017 med 30 kroner. Det utgjør en lisens på 2.582 kroner, foruten moms.

I 2015 bad NRK om 70 kroner, og i 2014 73 kroner. For å opprettholde aktivitetsnivået og utvikle tilbudet til publikum, og samtidig dekke opp for forventet lønns- og prisvekst, ville NRK trenge en økning på 60 kroner, heter det i brevet som er signert kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

I år ber likevel NRK om mindre, fordi NRK sparer penger på FM-slukking, og dessuten legger opp til fortsatt rasjonalisering, skriver kringkastingssjef Thor Germund Eriksen i en pressemelding.

- Regional slukking vil gi lavere distribusjonskostnader gjennom året og redusere behovet for økning i kringkastingsavgiften, skriver han.

De viser også til at NRK har rasjonalisert driften med mer enn 400 millioner kroner siden 2011, og at bemanningen er redusert med 300 stykker siden 2013.

I brevet understrekes det at det meste av NRKs kostnader er knyttet til personal og at det derfor ikke er mulig å redusere NRKs kostnadsnivå uten også å redusere antall ansatte.

NRK skriver i pressemeldingen at målet for 2016 er å redusere bemanningen med ytterligere 50 årsverk. Reduksjonen i årsverk skal skje på måter som i minst mulig grad har negativ påvirkning på tilbudet til publikum. Inntektene fra kringkastingsavgiften utgjør 97 prosent av NRKs inntekter. NRK regner ikke med noen økning i antall avgiftsbetalere fra 2016 til 2017.