Norsk Journalistlag (NJ), Norsk Redaktørforening (NR) og Norsk Presseforbund (NP) trer inn som partshjelpere i saken Edward Snowden har anlagt mot den norske stat ved Justisdepartementet.

Snowdens sak er et krav om en såkalt fastsettelsesdom for å sikre at han ikke blir utlevert til USA i forbindelse med at han 18. november 2016 kommer til Norge for å motta Ossietzky-prisen fra den norske PEN-klubben. Snowden risikerer livsvarig fengsel i USA, der han er siktet for spionasje og lever i dag i eksil i Russland.

For å unngå å bli pågrepet og utlevert til USA ønsker Snowden derfor å få fastslått rettslig på forhånd at Norge ikke kan utlevere ham. Derfor ble det i april tatt ut stevning mot staten ved Justisdepartementet.

Onsdag forrige uke ble det kjent at staten ved Regjeringsadvokaten ba Oslo tingrett avvise søksmålet fra Snowden.

- Vi har gått til det skritt, og det er forankret grundig i våre medlemsorganisasjoner, å bli partshjelpere for Snowden i hans sak mot den norske stat. Vi mener materialet han har brakt videre er av så stor verdi at det faller inn under arbeidet vi jobber med, sier generalsekretær Kjersti Løken Stavrum.

Advokat Jon Wessel-Aas ved Bing Hodneland Advokatselskap DA er prosessfullmektig i saken på vegne av de tre organisasjonene. Han fortalte på pressekonferansen at avgjørelsen skjer som følge av direkte kontakt mellom partene.

- Formelt kan man erklære partshjelp uten at parten har bedt om det, men det er ikke gjort i denne sammenhengen selvfølgelig. Vi har diskutert dette med Snowdens representanter i Norge. Det er helt åpne kanaler mellom oss, sier Jon Wessel-Aas.

De tre organisasjonene minner om at pressens arbeid for ytrings- og informasjonsfriheten omfatter blant annet kildevern og varslervern. Disse to vern henger nøye sammen – fordi personer som varsler om kritikkverdige og/eller lovstridige forhold i samfunnet, ofte gjør dette via pressen – slik saksøker Edward Snowden, gjorde, mener medieorganisasjonene.

Videre understrekes det at pressens samfunnsoppgave er å være en offentlig vaktbikkje; å avdekke ulovligheter, maktmisbruk eller andre kritikkverdige forhold i samfunnet, ikke minst når slikt begås av offentlige myndigheter. Denne oppgaven er rettslig forankret og beskyttet i Grunnloven § 100 og i blant annet Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 10

- Den omfattende, hemmelige masseovervåkningen av elektronisk kommunikasjon som er avdekket gjennom Snowdens varsling, truer nettopp grunnlaget for et reelt kildevern, og dermed et av de sentrale grunnlagene for at pressen skal kunne utøve sin samfunnsrolle, slår medieorganisasjonene fast i en pressemelding.

-  Det er verdt å merke seg at Edward Snowden ikke valgte å spre informasjonen direkte og uredigert på nettet, men at han nøye valgte ut en seriøs nyhetsredaksjon, med en ansvarlig redaktør, som han visste kunne håndtere materialet på en god måte, og slik at han ikke avslørte mer enn det han mente var nødvendig , sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.