22. februar fikk Amedia nye eiere da storeierne LO og Telenor solgte til Sparebankestiftelsen DNB. Nå er mediekonsernet endelig klart med sitt resultat for 2015.

Amedia-sjef Are Stokstad slår fast i dag at mediekonsernet forbedret resultatet kraftig i 2015. Amedias totale omsetning falt vel og merke med hele 11,4 prosent til 4,151 milliarder kroner i fjor, men de massive kostnadskuttene bidrar til å løfte resulatet vesentlig sammenlignet med året før. Slik sett gir de ferske Amedia-tallene et godt bilde av mediebransjen i 2015 og 2016: Inntektene faller, kutt redder overskuddene.

- Lykkes med vår hovedstrategi
Av inntektsfallet på hele 537 millioner kroner er 202 millioner er knyttet til salg av virksomhet, mens øvrig nedgang skyldes reduserte annonse-, opplags- og trykkeinntekter.  Amedia fikk et brutto driftsresultat (EBITDA) før engangseffekter på 536 millioner og et resultat før skatt på 267 millioner.

Tross inntektsfallet, er konsernsjefen fornøyd:

- Jeg er svært tilfreds med at Amedia evner å levere sterke resultater i et krevende mediemarked. Kombinert med en sterk vekst i digitale abonnement gir dette grunnlag for den optimisme og framtidstro som preger konsernet. Vi lykkes med vår hovedstrategi og har sikret handlefrihet og ressurser til videre utvikling av kvalitetsprodukter til våre kunder», sier konsernsjef Are Stokstad i en resultatmelding.

- 2015-resultatet viser at Amedia offensivt evner å møte endringene i mediemarkedet. Dette arbeidet videreføres med full styrke i 2016 og skal sikre at vi fortsatt leverer god journalistikk landet rundt, sier Stokstad.

Les også: Stokstad: - Blir deilig å slippe alle spekulasjonene

Les også: Telenor må ta Amedia-tap på 360 millioner

Annonsefall på 9,2 prosent
Brutto driftsresultat (EBITDA) før engangseffekter for 2015 er 93 millioner bedre enn året før og gir en brutto driftsmargin på 12,9 prosent. Den omfattende nedbemanningen og andre kutt belaster 2015-regnskapet med engangskostnader på 100 millioner mot 286 millioner i 2014. I tillegg inkluderer engangseffektene en kostnadsbesparelse på 54 millioner knyttet til konvertering av ytelsespensjon for pensjonister til fripoliser.

Resultat før skatt er hele 690 millioner bedre enn året før, fra et underskudd på 424 millioner kroner i 2014 til et overskudd på 267 millioner i 2015.

Amedias samlede annonseinntekter fra sammenlignbare mediehus ble redusert med 9,2 prosent i løpet av året. Annonseinntektene fra papir falt med 12,2 prosent, mens veksten i de digitale annonseinntektene endte på 3,2 prosent.

- Bremset langvarig negativ trend
Konsernets opplagsinntekter ble redusert med 3,5 prosent i 2015 som følge av en kombinasjon av færre papirabonnenter, lavere pris på digitale abonnementsløsninger og momskostnader.

- Amedia klarte gjennom 2015 å bremse en langvarig negativ trend i antall betalende kunder, og fra sommeren 2015 har konsernets mediehus vekst i den totale abonnementsmassen drevet av sterk vekst i antall digitale abonnement. Antall betalende kunder falt i sum med 1,1 prosent i løpet av året, mens hver tredje Amedia-avis oppnådde vekst, opplyser mediekonsernet i resultatmeldingen.

Samtidig økte antall kunder som benyttet seg av den digitale innloggingsløsningen, aID, gjennom året med 205 000 til 370 000. Veksten fortsetter inn i 2016 og det er nå 404 000 betalende AID-brukere, ifølge Amedia.

- Vinner stadig flere kunder
Amedia satser tungt på digitalabonnement i de lokale mediehusene. Målet er å opprettholde de store abonnementsinntektene som papiravisene har gitt i en årrekke.Det offisielle gjennomsnittopplaget for 2015 falt med 6,6 prosent. Tallet påvirkes av fortsatt kraftig fall i løssalget og at den økte abonnementsveksten som følge av digitalsatsingen gjorde utslag kun i siste halvår.

- 2015 representerte et trendskifte, og vi er hver dag opptatt av å tiltrekke oss nye abonnenter. For første gang på 2000-tallet ser vi nå at Amedias aviser vinner stadig flere kunder. Det er økt etterspørsel og betalingsvilje for godt lokalt innhold, og målrettet satsing på innholdsutvikling gir resultater. Ved inngangen til mars har 39 aviser kundevekst sammenlignet med situasjonen 12 måneder tidligere, og vi har nå en samlet vekst for konsernet på 1,2 prosent, sier Are Stokstad.

Kostnadene ned med 630 millioner
Kostnadene ble redusert med 630 millioner (15 prosent), hvorav 192 millioner er knyttet til solgt virksomhet. Amedia har offensivt tilpasset kostnadene til et lavere inntektsgrunnlag og fikk i 2015 stor effekt av forbedringsarbeidet i alle deler av virksomheten.

- Vi har gjennomført omfattende omstillingstiltak i organisasjonen samtidig som posisjonen til våre mediehus er betydelig styrket, sier Stokstad.

Les også: Stokstad: - Vi skal kutte masse fremover

Virksomhetsområdet Lokale Medier Norge, som omfatter Amedias mediehus og støttefunksjoner samt Trykk Norge og distribusjon, bedret EBITDA med 65 millioner til 473 millioner i 2015.  Resultatfremgangen er størst i Mediehus og støttefunksjoner, som økte EBITDA med 94 millioner, mens EBITDA i Trykk Norge og distribusjon gikk noe tilbake som følge av sterk konkurranse samt reduserte opplag og sidetall i avisene.

Les også: Slik skal Amedia tilby målrettet annonsesalg

Her ser du Amediatallene for 2015. Alle tall i MNOK.

Amedia 2015 2014 Endring i prosent
Omsetning 4.151 4.688 - 11,4
Driftsresultat 490 157  + 212
Resultat før skatt 267 - 424  -