I dag avgir kulturkomiteen på Stortinget sin innstilling til stortingsmeldingen som omhandler framtiden for statskanalen NRK og for den kommersielle allmennkringkasteren TV 2.

- Vi ønsker et høyere tempo i forhold til fremtidig finansiering av NRK, av kommersiell allmennkringkaster i Bergen og i sum har alle partiene bidratt med sine viktige innspill fått en avtale på plass som bygger fundamentet for sterke allmennkringkastere også i fremtiden, sier Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann Arild Grande.

Stortinget har blitt enige om å utrede en modell som ligner på den finske, der lisensen vrakes og erstattes av en særskatt over skatteseddelen, i tillegg til en utredning av en såkalt husstandsavgift.

For å sikre større forutsigbarhet foreslår de også at lisensperioden utvides fra ett til fire år.

- Stortinget ber regjeringen forsikre seg om at det som en del av ekspertgruppens arbeid med alternative finansieringsmodeller for NRK blir utredet en ordning etter finsk modell. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om NRKs fremtidige finansiering etter at Ekspertutvalget har levert sin anbefaling, og innen utgange av 2016, skriver komiteen.

Når det kommer til kulturministerens rolle som NRKs generalforsamling, foreslår partiene at denne delegeres til en stiftelse, etter svensk modell.

Les hele forslaget her.

I Finland varierer tv-skatten ut fra inntekt og formue.

- Stortinget slår nå fast at finansieringen av NRK skal sikre NRKs uavhengighet, at den skal være ubyråkratisk og mer sosialt rettferdig enn dagens NRK-lisens. Etter mitt skjønn betyr det at finansiering over statsbudsjettet er uaktuelt, at lisensmodellen må byttes ut og at husholdningsavgiften som flere har tatt til orde for må vrakes, sier Venstre-leder Skei Grande.

Samtidig ber Stortinget regjeringen om fortgang i prosessen om en ny TV 2-avtale:

- Stortinget ber regjeringen ta initiativ til å sikre kommersiell allmennkringkasting med hovedkontor og nyhetsredaksjon i Bergen senest innen utgangen av 2016.

Partiene vil også regjeringen utrede en modell der deler av merkostnadene som er forbundet med forpliktelsene en kommersiell allmennkringkaster påtar seg, blir kompensert, og at Mediemangfoldsutvalget får i oppgave å utrede modeller som kan finansiere andre statlige bidrag til et vitalt demokrati og en mangfoldig medieoffentlighet.

Les også: TV 2: - Viktig dag for norsk mediemangfold

Stortinget stiller seg bak allmennkringkastingsmeldingen og verner om Kringkastingsrådet. De ønsker imidlertid at grenseoppgangene mot pressens selvdømmeordning (PFU) bør tydeliggjøres, og at Stortinget bør utnevne en større andel av rådets medlemmer. I tillegg ber de om en utredning av alternative klageordninger.

Når det kommer til sport og tv-rettigheter foreslår Stortinget at regjeringen legger frem en sak om hvordan store idrettsbegivenheter av nasjonal betydning kan være tilgjengelig for det norske folk på en åpen kanal.

Alle partier på Stortinget – foruten Fremskrittspartiet – stiller seg bak innstillingen.