Eventbransjen i Oslo sitter på hjemmekontorene sine, sterkt preget av vantro og undring. Mange er fremdeles permittert. Alle skjønner og respekterer det tunge ansvaret som ligger på myndighetene i disse tider. Alle er innstilt på å delta i dugnaden, men dugnad fordrer gjensidighet, og vi opplever ikke at besluttende myndigheter evner å sette seg inn i hvilken funksjon denne «såkalte eventbransjen» fyller i samfunnsmaskineriet.

Det er ikke konfetti og ballonger det handler om. Jeg mener Oslo kommune tolker reglene for strengt slik de nye reglene er kommunisert, og det er nødvendig å spørre seg om en bedre forståelse av bransjen ville ført til en annen vurdering av det juridiske grunnlaget.

Oslo kommune forbyr i dag alle innendørs arrangementer, men det er noen unntak som er viktige å merke seg. Oslo kommune viser i sin forskrift til at definisjonen av «arrangementer» har samme innhold som fastsatt i den generelle Covid-19 forskriften § 13. Det betyr at de fleste møteplasser er omfattet, men møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet, er ikke omfattet av definisjonen. Med de fleste arrangementer avlyst eller utsatt, er det meste av det eventbransjen gjør for kundene om dagen nettopp knyttet til slikt «ordinært arbeid». Mange av våre kunder, også de preget av pandemien, trenger bistand til å få gjennomført sentrale og nødvendige deler av sine oppgaver for å kunne opprettholde sin drift. Vi hjelper dem i utførelsen av disse arbeidsoppgavene. Det å tilrettelegge for kommunikasjon, også den digitale, er vår kjernekompetanse og en naturlig del av vårt ordinære arbeid. Mange av våre aktiviteter må derfor være lovlig fortsatt fordi vi bidrar til møter og sammenkomster som er ledd i ordinært arbeid. 

Men vel så viktig er at mange av våre arrangementer bør være tillatt også etter forskriftenes § 7, punkt 2, og som åpner opp for kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer der profesjonelle aktører deltar, så fremt det ikke er publikum til stede. Våre arrangementer bør kvalifisere som et «tilsvarende arrangement», eller sagt på annen måte: Det er ingen god grunn til å behandle våre publikumsfrie arrangementer med profesjonelle aktører på annen måte. Det minnes i denne sammenheng om at Oslo kommune er underlagt alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper som skal motvirke vilkårlig behandling og sikre likebehandling. Det er ingen god grunn til å forskjellsbehandle våre arrangementer når vi tar hensyn til alle deler av smittevernet, også under f. eks. en paneldebatt som distribueres digitalt.  

Eventbransjen består av profesjonelle aktører som i alle år har hatt fokus på å tilrettelegge for trygge møteplasser og har tung kompetanse rundt dette. Vi kan, på samme måte som NRK eller andre medieaktører, tilrettelegge for trygge digitale produksjoner uten publikum. En paneldebatt i regi av NRK er ikke tryggere enn en paneldebatt i regi av en profesjonell aktør i eventbransjen. Vi vet vi kan legge til rette for trygge arrangementer som tar hensyn til smittevern.

Det vi ber om nå er at vi kan få gjøre jobben vår – og som dagens regelverk faktisk åpner opp for. Dette sikrer våre arbeidsplasser, men det bidrar også til at næringslivet holder sine hjul i gang. Som et resultat av omstillingene bransjen har foretatt er nå digitale arrangementer vårt hovedvirke og ordinære arbeid.

Nå må vi få lov til å gjøre jobben vår på en profesjonell måte. Jeg minner også om at det er en klar forutsetning i lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1, og som Oslos forskrift bygger på, at tiltakene må være «nødvendig». Kravet om «nødvendighet» ligger som en premiss for Oslo kommunes forskrift – og en forskrift som går utover det som er «nødvendig» vil mangle hjemmel, som det heter på det juridiske fagspråket.

Vi skjønner at Oslo kommune har krevende oppgaver for å håndtere smittespredningen i Oslo, men nedstenging på feil grunnlag vil være svært uheldig. Vi ber om tillit til at vi kan utføre våre arbeidsoppgaver. Oslo kommune trenger vår tillit også. For at vi skal kunne ha tillit til Oslo kommune, må kommunen prøve å forstå vår bransje og bidra med å legge til rette for at vi kan fortsette med deler av våre naturlige arbeidsoppgaver også mens pandemien pågår.