Innovasjon Norge-direktør Anita Krohn Traaseth ut i Finansavisen ba regjeringen om 322 millioner kroner til prosjektet Merkevaren Norge, som skal synliggjøre norsk næringsliv bedre i utlandet.

Prosjektet skal gå over fem år, men Traaseth ønsket at 80 millioner kroner ble øremerket til prosjektet allerede neste år.

- Prosjektet skal bidra til å gjøre Norge mer synlig på det internasjonale markedet. Merkevaren Norge skal bidra til økt vekst og verdiskaping gjennom å styrke norsk eksport og sikre at vi tiltrekker oss mer kapital, kunnskap, talent og turister, forteller Cathrine Pia Lund, direktør for Merkevaren Norge i Innovasjon Norge, til Kampanje.

Innovasjon Norge fikk ikke innvilget midler til prosjektet i statsbudsjettet for 2017.

- Innovasjon Norge har mottatt et godt overordnet budsjett fra våre oppdragsgivere. Årets budsjett tok ikke høyde for en øremerking av midler til prosjektet Merkevaren Norge i 2017.

- Hva tenker du om det?

- Merkevaren Norge handler om flere ting, blant annet å tilpasse Innovasjon Norges tjenester og virkemidler samt og andre offentlig ordninger. Mye av dette arbeidet vil fortsette, da dette er noe vi kan jobbe videre med innenfor nåværende rammer. Dette krever selvfølgelig en forståelse for at vi dette arbeidet blir skalert innenfor rammene vi besitter i dag.

- Tror ikke på luftige, gjennomsnittlige slagord
Kampanje skrev nylig om at Oslo Business (OBR) region har laget en verktøykasse med innhold for å sikre at hovedstaden profileres likt i utlandet. Kostnaden for Oslos verktøykasse var 450.000 kroner (eksterne innkjøp). I tillegg kommer innsatsen fra Visit Oslo , OBR og Osloregionen.

Les mer her: Vil forhindre ny Oslo-sau - slik skal byen markedsføres

Marit Høvik Hartmann, marked- og kommunikasjonsdirektør i Oslo Business Region, mener at behovet for merkevarebygging av Norge er stort, men at budsjettet og virkemidlene Innovasjon Norge mener trengs, er utdatert.

- 322 millioner kroner er et hinsides stort budsjett hvis man tenker som en digital pioner i merkevarebyggingen. Velger man derimot en tradisjonell og utdatert modell, er dette skattepenger rett ut av vinduet. Det er på tide å tenke nytt, slik forslaget ligger med logo og slagord - fortjener ikke Innovasjon Norge navnet sitt. Norsk næringsliv trenger definitivt økt synlighet ute, det ville være svært synd å ikke maksimere effekten av pengene.

Hun utdyper: 

 - Vi tror ikke på luftige, gjennomsnittlige slagord, det er liten konkurransekraft i det. Vi tror mer på å sette ulike aktører i stand til å leve ut merkevaren, og her inkluderer vi også byene i landet vårt - ikke bare distrikt og natur. I Oslo tror vi således mer på verdier som skal styre utvikling og kommunikasjon, enn på slagord og pynt.

- Hva tror du må til for at Innovasjon Norge skal få innvilget penger til prosjektet?

- For å bli valgt, må man være kjent. 100 internasjonale undersøkelser viser at Oslo er ukjent ute i verden, og det peker på at også Norge har en utfordring. Vi heier på en merkevarebygging av Norge, men tror Innovasjon Norge må både senke budsjettet og øke innovasjonsgraden for å få bevilgningen igjennom. 

- Inkluderer mer enn utvikling av logo
- Det er svært viktig å understreke at motivasjonen for Merkevaren Norge ikke har vært å skape en ny logo og et slagord for Norge, sier Lund i Innovasjon Norge.

Hun peker på at målet med prosjektet er å samle næringsliv og myndigheter i en langsiktig satsing som gir grunnlag for økt eksport og verdiskaping på tvers av næringer.

- Prosjektet har definert fem viktige områder for det videre arbeidet, dette handler om å skape en offensiv eksportstrategi, en strategi for å tiltrekke utenlandske investorer, talenter og turister, en tilpassing av Innovasjon Norges virkemidler og andre offentlige ordninger, styrke og etablere effektive samhandlingsarenaer på tvers av næringer og til slutt utvikle en norsk merkevare- og kommunikasjonsplattform.

Lund utdyper:

- For å sikre en god etablering og implementering av prosjektet spurte vi om 80 millioner kroner det første året, deretter en lavere sum årlig i fire påfølgende  år. Beløpet kan høres høyt ut, men dette er et omfattende prosjekt som må inkludere mer enn utvikling av en ny logo dersom det skal lykkes. Til sammenligning brukte Sverige ved Svenska Institutet 78 mill SEK i 2014 til Merkevarbygging (Svenska Institutets Årsedovisning 2014) ned fra 85 mill SEK året før. 

Skal hente penger fra annen post
I statsbudsjettet blir det i post 74 blitt foreslått 283,4 kroner til Innovasjon Norges kompetansetjenester og annen profilering i 2017.

Lund forteller at det foreløpig skal brukes penger fra denne posten for å finansiere prosjektet.

- Merkevaren Norge vil bli finansiert fra post 74, som inkluderer kompetansetjenester og annen profilering. Per i dag har vi ikke tatt stilling til hvordan den interne fordelingen av disse midlene skal skje. Men midlene til Merkevaren Norge skal ikke under noen omstendigheter tas fra reiselivssatsingen i Innovasjon Norge, som har fått en øremerkede midler på 231,5 millioner kroner i dagens budsjettforslag.  Vi vil likevel fortsette å jobbe med Merkevaren Norge innenfor dagens rammer.

Les mer her: Vi skulle selvfølgelig hatt mer