Web-tjenesten AskAdam er nettopp ilagt et overtredelsesgebyr på kr 150.000,- fra Forbrukerombudet for å ha sendt rundt 280.000 sms-er til ulike privatpersoner.

Det er ikke tillat å sende privatpersoner sms-er med markedsføring, med mindre mottakeren har samtykket på forhånd eller det dreier seg om egne kunder.

Dette følger av markedsføringsloven § 15;

«I næringsvirksomhet er det forbudt, uten mottakerens forutgående samtykke, å rette markedsføringshenvendelser til fysiske personer ved elektroniske kommunikasjonsmetoder som tillater individuell kommunikasjon …

Krav om forhåndssamtykke …gjelder heller ikke markedsføring ved elektronisk post i eksisterende kundeforhold der den næringsdrivende avtaleparten har mottatt kundens elektroniske adresse i forbindelse med salg. Markedsføringen kan bare gjelde den næringsdrivendes egne varer, tjenester eller andre ytelser tilsvarende dem som kundeforholdet bygger på. Når den elektroniske adressen samles inn, og eventuelt ved hver enkelt senere markedsføringshenvendelse, skal kunden enkelt og gebyrfritt gis anledning til å reservere seg mot slike henvendelser.»

Forbrukerombudet mottok 24 klager fra folk som hadde fått sms fra AskAdam med reklame. Dette reagerte Forbrukerombudet kraftig på, og påla AskAdam å dokumentere at sms-ene kun var sendt til folk som hadde samtykket eller var kunder av AskAdam. Dette kunne AskAdam ikke, og Forbrukerombudet ila derfor et kraftig overtredelsesgebyr.

Forbrukerombudet mener at det å sende slike sms-er til privatpersoner; «…(…) er et inngrep i den privates sfære, og kan hevdes å innebære et grovere inngrep for forbrukeren enn uanmodet markedsføring på e-post. I forarbeidene vises det til at markedsføring på SMS kan være effektivt, målrettet og billig. Ulovlig markedsføring på SMS kan derfor gi en betydelig konkurransemessig fordel for de selskaper som ikke respekterer forbudet i mfl. § 15. Preventive hensyn tilsier således at det må reageres mot en slik praksis».

 Når det gjaldt gebyret størrelse, så Forbrukerombudet hen til en lignede sak fra 2011 der Living måtte betale kr 150.000,- i gebyr for å ha sendt sms-er til ca 230.000 tidligere kunder. Det er bare eksisterende kunder man kan sende sms til, og en kunde går normalt raskt over fra å være eksisterende til tidligere.

AskAdam kan nå klage saken inn for Markedsrådet for ny behandling der, men det er lite sannsynlig at en slik klage vil føre frem.

Cecilie Haavik er advokat og partner i advokatfirmaet DLA Piper og spesialisert innen  intellectual property, medie- og markedsjus.