Anne So­fie Men­gaa­en Ås­gard er an­satt som krim­re­por­ter i Avisa Oslo. Hun har job­bet som jour­na­list i Var­den og TV 2, hvor hun også jobbet som nyhetsanker.

– Jeg ser frem til å bli en del av det nye laget i Avisa Oslo. Det er mye som fore­går in­nen­for krim­fel­tet i ho­ved­sta­den som folk ikke er klar over, og det vil den­ne avi­sa gjø­re noe med. Det gle­der jeg meg til å bi­dra til, sier Anne So­fie Men­gaa­en Ås­gard i en pressemelding.

Hun er ut­dan­net jour­na­list ved Høg­sko­len i Oslo og University of Cen­tral Lan­ca­shire. Hun har også studert jus ved si­den av job­ben i TV 2.

- Jeg for­la­ter TV 2 et­ter åtte fan­tas­tis­ke år. Som jour­na­list har jeg vokst opp i ka­na­len, men når det duk­ket opp en mu­lig­het til å få bli med på den spen­nen­de jour­na­lis­tis­ke sat­sin­gen i Avisa Oslo, måt­te jeg hive meg på, sier Men­gaaen Ås­gard.

Ny­hets­re­dak­tør Han­ne Taa­lesen i Avisa Oslo beskriver henne som en ny, vik­tig brik­ke for re­dak­sjon­en.

- Med Anne So­fie på laget får vi en er­fa­ren re­por­ter med stor ka­pa­si­tet med på laget i Avisa Oslo. Jeg er utro­lig glad for at hun vil ren­dyr­ke krim­jour­na­lis­ten i seg og bli med på den­ne sat­sin­gen. Jeg kjen­ner Anne So­fie godt fra ti­den i TV 2 og vet at vi får en kunn­skaps­rik og de­di­kert jour­na­list til Avisa Oslo. Hun skal jobbe de­di­kert med krim, og vil få god nyt­te av jus-ut­dan­nel­sen hun har tatt ved si­den av jobb de siste åre­ne, sier Taa­lesen.