Kathinka Sommerseth
Kathinka
Sommerseth
Chief Marketing Officer
Storebrand