Pankaj Chopra
Pankaj
Chopra
Director, Global Strategic Insights & Analytics, Johnson & Johnson, USA