Under dagens møte i PFU diskuterte utvalget tre artikler Aftenposten publiserte i oktober og november i fjor, om treplanting. Aftenposten skriver at Miljødirektoratet planlegger en storstilt utplanting av gran, av miljøhensyn. Artiklene handler mye om sitkagran, som er en kontroversiell tresort, fordi den gjennom flere tiår er utplantet i stort omfang langs norskekysten. Gransorten er kjent for å spre seg så raskt at det skaper problemer, og er derfor svartelistet av Artsdatabanken, som et fremmed treslag som kan ha negativ effekt på det lokale naturmangfoldet. Den kalles gjerne «skogens ugress», eller som Aftenposten skriver, «pøbelgran». Utplantingen får i artiklene kritikk fra miljøvernere, forskere og politikere, og i den tredje artikkelen sier miljøvernminister Tine Sundtoft at Miljøverndepartementet er skeptiske til å gi tilskudd til ny planting av tresorten.

Hele klagen, med tilsvar fra Aftenposten, kan leses her, sammen med et utvalg av de andre sakene som blir behandlet under dagens PFU-møte.

Det er Allskog, en distriktsorganisasjon for Norges Skogeierforbund, som har klaget inn artiklene i Aftenposten til PFU. Allskog mener Aftenposten i artiklene skaper et inntrykk av at det bare er sitkagran som skal plantes for to milliarder statlige kroner, noe som er feil, siden sitkagran bare er ett av flere mulige tresorter som potensielt kan plantes ut. Dette erkjenner også Aftenposten selv, i en korrigering etter at de to artiklene sto på trykk: «I Aftenpostens reportasjer om sitkagran kan man få inntrykk av at rapporten som foreslår å plante nye skog på én million dekar, bare gjelder den omdiskuterte gransorten. Sitkagran er imidlertid bare én av flere mulige treslag som kan plantes. Vi presiserer at næringspolitisk sjef Jarle E. Holberg i Allskogs uttalelser til Aftenposten er basert på at rapporten ikke omhandler sitkagran spesielt», skriver Aftenposten i en notis.

- Ble oppriktig sint
Aftenpostens artikler baserer seg nemlig på en rapport fra blant andre Miljødirektoratet, «Planting av skog på nye arealer som klimatiltak».

Aftenposten avviser imidlertid klagen på alle punkter, og anfører at klageren er en av aktørene som vil kunne få sin andel av en utplanting kostnadsberegnet til 100 millioner kroner årlig i 20 år. Avisen mener den tar utgangspunkt i rapporten fra Miljødirektoratet, men vinkler på det som er en konflikt - planting av gran, og sitkagran spesielt. Aftenposten viser også til korrigeringen som ble inntatt i avisen et par uker senere, samt at det faktisk er opplyst i den første artikkelen at det ikke er tatt stilling til hvilket eller hvilke treslag som bør plantes. Avisen mener derfor det ikke er korrekt at den bevisst har skapt et bilde av at det bare dreier seg om sitkagran.

PFU-sekretariatet hadde under formiddagens møte innstilt på at Aftenposten har brutt god presseskikk. Det fikk sekretariatet langt på vei støtte i av utvalget, og treplanting satte sterkere følelser i sving enn man kanskje på forhånd ville anta.

- Jeg hadde aldri trodd jeg skulle bli så opprørt av å lese om skogdrift og tresorter, men jeg ble oppriktig sint. Jeg trodde jeg ikke ville gå for brudd, men ble bare sintere og sintere. Rapporten fra Miljøverndepartementet nevner ikke sitkagran med ett eneste ord. Kan hende det er riktig at man kan tolke det dithen, siden gran har størst effekt på CO2-fangst, men det står veldig tydelig i rapporten at artsmangfoldet skal ivaretas, sa forsker og representant for allmennheten, Hadi Strømmen Lile.

- Går i baret
Han fikk støtte av filosof og representant for allmennheten, Henrik Syse, som heller ikke var imponert over Aftenpostens etterrettelighet i saken.

- Dette er litt som når Jan Arild Snoen og andre bloggere sjekker om fakta stemmer i enkeltartikler. Stemmer det her? Nei, det er en langt på vei en konstruert vinkling. Jeg synes sammenstillingen av klagerens e-post og den andre artikkelen er det avgjørende. De tar med det som er moro å sitere, men ikke det viktigste. Da går de i baret, sier Syse.

E-posten han refererer til er én klageren sendte for å få frem noen av sine synspunkter, og som Aftenposten siterte fra.

- Selv om det ikke står noe om sitkagran i rapporten (fra Miljødirektoratet, journ.anm.), kunne Aftenposten gravd frem at det er dét det egentlig er. Det kunne vært god journalistikk. Men de har gått lenger enn det er dekning for i stoffet, og da mener jeg brudd er en god konklusjon, la han til.

Aftenposten felt
Representant for allmennheten og kreativ leder i PR-byrået Geelmuyden.Kiese, Eva Sannum, og TV 2-journalist Øyvind Brigg helte begge mot at brudd var en for streng konklusjon.

- Jeg lurer på å ta dissens. Jeg har fått mer vondt av offer i andre saker enn jeg får av Allskog i denne. De har en klar økonomisk interesse. Og dette er en stor, viktig miljøsak, sa Brigg.

- Å kappe dem ned, for å bruke trespråket, med et klart brudd på god presseskikk, er jeg ikke med på, la han til.

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum, innvendte at klagernes interesser ikke er noe de kan ta hensyn til i behandlingen av klagen.

- Alle klagere har sterke interesser, så å sile klagere ut fra det, er kanskje ikke veien å gå. Og trær må underlegges de samme presseetiske regler som mennesker, konkluderte hun.

Pressens faglige utvalg konkluderte med at Aftenposten har brutt god presseskikk. «Avisen skaper et inntrykk som ikke har grunnlag i fakta verken i den omtalte rapporten eller i de påklagede artiklene», skriver utvalget, og feller Aftenposten for brudd på Vær varsom-plakatens paragraf 4.4, som krever at titler og ingresser ikke skal gå lenger enn det er dekning for i stoffet. Les hele uttalelsen her. Utvalgsleder under møtet var Line Noer Borrevik fra NJ/Gatemagasinet Asfalt, i PFU-leder Hilde Haugsgjerds fravær.