Advokat Per Danielsen sier til Dagens Næringsliv i dag at norske domstoler ikke følger med i timen, fordi det er vanskelig å få medier dømt for injurier.

- Tendensen i Strasbourg er de siste åtte årene at mediene har tapt så og si alle klagesaker i saker som gjelder beskyldnigner for faktiske forhold, sier Danielsen til DN. Han har laget en oversikt over saker bragt inn for den Europeiske Menneskerettighetsdomstol (EMD), og der kommer det frem at mediene har tapt 70 av 102 saker siden 2002. Oversikten omhandler saker som gjelder beskyldninger om faktiske forhold, ikke subjektive vurderinger.

Danielsen mener dette skyldes at norske dommere kvier seg for å sette seg inn i tungt materiale på engelsk. Den norske dommerforenings mediegruppe avviser beskyldningene fra Danielsen og sier at norske domstoler prøver å være i takt med rettspraksis i EMD.