Om stillingen

Sammen med adm. dir. skal vedkommende sørge for at Stiftelsen;

 • er oppdatert på medieutviklingen i vid forstand,
 • kan utarbeide sine egne analyser og derved bidra med kunnskap og innsikt i styrearbeidet i Schibsted, på konferanser og arrangementer (egne og andres) og i den offentlige debatten.


Vedkommende skal ta initiativ til, gjennomføre og bearbeide analyser av aktuell medieutvikling innenfor de områder det er naturlig at Stiftelsen Tinius er oppdatert på.

Analysefeltet vil ha hovedvekt på teknologi og medieøkonomi.

Analysene skal bl.a. bidra til at Stiftelsen;

 • kan være en aktiv aksjonær og sikre at Schibsted viderefører og styrker sin posisjon i markedet
 • kan styrke verdien av publisistisk innhold
 • kan engasjere seg mer aktivt mediedebatten
 • for øvrig kan utøve sitt virke i tråd med formålsparagrafen og til enhver tid gjeldende handlingsplan.


Det vil være store muligheter for å påvirke stillingens innhold, analyseområder og -metodikk.

Kompetanse

Det er ønskelig med høyere kommersiell utdanning på høyskole eller universitetsnivå, gjerne på siviløkonom-/ Masternivå.

Aktuelle kandidater bør ha erfaring med og være sterke på strategiske, teknologiske og økonomiske analyser.

Vi ser etter kandidater med solid kunnskap og interesse for mediebransjen i vid forstand.

Aktuelle kandidater kan f.eks. ha analyseerfaring fra:

 • Management Consulting miljøer
 • Bransje- og aksjeanalysemiljøer
 • Private Equity- eller M & A-miljøer
 • Analysemiljøer i og utenfor mediebransjen


Erfaring fra andre relevante analysemiljøer kan også være av interesse.

Den nye analytikeren må være en selvstendig, ambisiøs og målrettet medarbeider, med gode analytiske og strategiske egenskaper.

Vedkommende bør ha et sterkt ønske om å bidra med underlag til at Stiftelsen Tinius blir en sentral aktør – både internt i Schibstedkonsernet og utad i bransjen – nasjonalt og internasjonalt.

Vedkommende må kunne kommunisere pedagogisk og strukturert, både skriftlig, muntlig og gjennom presentasjoner – også på engelsk.:

Aktuelle kandidater må ha en fleksibel holdning, stor arbeidskapasitet og godt humør.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med adm. direktør Kjersti Løken Stavrum (tlf. 982 03 070) eller vår rådgiver i Hartmark Executive Search AS, Philippe Caillé (tlf. 900 71 965).

Søknadsfrist: 30.04.2017.


Stiftelsen Tinius
eier 80% av aksjene i Blommenholm Industrier AS. Gjennom dette selskapet kontrollerer stiftelsen 25 % av aksjene i Schibsted Media Group.

 • Stiftelsen skal forvalte disse aksjene og stiftelsens øvrige formue etter følgende retningslinjer:
 • Schibstedkonsernet skal drives etter de redaksjonelle og forretningsmessige hovedlinjer som ble lagt til grunn ved opprettelsen av konsernet og deretter har vært retningsgivende.
 • Schibstedkonsernet skal drives på en måte som sikrer frie og uavhengige redaksjoner i konsernets aviser og øvrige datterselskaper med redaksjonell virksomhet.
 • Schibstedkonsernets utgivelser skal tilstrebe kvalitet og troverdighet. De skal forsvare verdier som trosfrihet, toleranse, menneskerettigheter og demokratiske prinsipper.
 • Stiftelsen skal arbeide for en langsiktig, sunn økonomisk utvikling av Schibstedkonsernet.
 • Stiftelsen skal også ved behov arbeide for å påvirke de rammebetingelser som er vesentlige for å sikre frie og uavhengige redaksjoner.


Se også www.tinius.com

STIFTELSEN TINIUS TILBYR

 • En sentral stilling med påvirkningsmulighet i sentrum av en meget spennende bransje
 • Et stiftelse med ambisjoner, langsiktig perspektiv og ryggrad/ muskler til å gjennomføre tiltak
 • Et engasjert styre som er åpne for nye innspill
 • Mulighet for å være med på å utvikle et profesjonelt og trivelig arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser